Items where Author is "Pechijareski, Ljupcho"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 217.

Article

Nikoloski, Dimitar and Gveroski, Miroslav and Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (2016) Assessing the impact of economic growth and income inequality on poverty reduction: The case of Macedonia. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2 (4). pp. 134-141. ISSN 2149-9314

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2015) Research and development in post-transition: The case study of Western Balkan countries. SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 18 (2). pp. 231-240. ISSN 1435-2869

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2015) Skills supply and demand in Macedonia: Deriving lessons for future policy interventions. SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 18 (2). pp. 203-215. ISSN 1435-2869

Pechijareski, Ljupcho (2014) Студентите, Стефан Хесел и правото на отпор. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2014) Интелектуалци. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2014) Образование vs Образ ова ни е! Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Goran (2014) Социо-економските аспекти на проблемот на невработеност во Република Македонија. Зборник на трудови (26/27). pp. 15-28.

Pechijareski, Ljupcho (2013) Молкот како ст(р)ав. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2012) Високото образование во Република Македонија, состојби, проблеми и перспективи (2). Еквилибриум (6). pp. 9-12. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2011) Високото образование во Република Македонија, состојби, проблеми и перспективи. Еквилибриум (5). pp. 6-8. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2011) Мислењето и јазикот есенцијални атрибути на научното спознавање. Еквилибриум (4). pp. 7-10. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2011) Научните закони: висечки мостови над амбисот на бесконечноста. Еквилибриум (3). pp. 15-18. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2011) Определување на делокругот на методологијата. Еквилибриум (2). pp. 10-13. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2011) „Високото образование во Република Македонија“. Зборник на трудови - Македонско научно друштво, Битола.

Pechijareski, Ljupcho (2010) Методологија - гносеологија - логика. Еквилибриум (1). pp. 13-16. ISSN 2671-3349

Pechijareski, Ljupcho (2010) Идентитет. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Соништа и посланија. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Самозалажување. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Соларна политичка митологија. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Критика. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Политички капитализам. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Невработеноста во Македонија (3). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Невработеноста во Република Македонија (2). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Невработеноста во Република Македонија (1). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Прво полувреме. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Чекајќи го Годо. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Црно-белиот свет. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Демократски избори. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Влада (2). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Влада (1). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2009) Скриениот круг. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Моќници и поданици. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Американски сон (2). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Американски сон (1). Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Карван. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Макијавелизам. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Неолиберализам. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Демократија. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Френсис Фукојама: пророк или апологет. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Жртви и соучесници. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Рибари на човечките души. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Забеган свет. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Дијалог. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Социјален капитал. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Црвени линии. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Психологија на деструктивното. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Политички партии. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Политика. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Назнаки и искушенија. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2008) „Оценување на перформансите на вработените”. Билтен на Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија.

Pechijareski, Ljupcho (2008) Универзитетот како “Catena Mundi”. Билтен на Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија.

Pechijareski, Ljupcho (2007) Чесност и доблесност. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho and Pechijareski, Goran (2007) „Значењето на анализата на работата во менаџирањето и развојот на човечките ресурси”. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (2007) „Определување на потребите од човечки ресурси во работната организација”. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (2007) „Развој на кариерата”. Билтен на Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија.

Pechijareski, Ljupcho (2007) „Менџмент и развој на човечки ресурси conditio sine qua non на современиот бизнис”. Економија и бизнис. ISSN 1409-6781

Pechijareski, Ljupcho (2006) „Теории на мотивација”. Билтен на Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија.

Pechijareski, Ljupcho (2005) Редуцирана автономност. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2005) „Слободното време и хуманизацијата на работата”. Билтен на Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Прилог кон социолошкото сфаќање на религијата”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Осврт на стратегијата за намалување на сиромаштијата во Република Македонија”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar (2003) Утврдување на начинот на задоволување на културните потреби на граѓаните на Република Македонија во слободното време. Годишник на Економски факултет-Прилеп (20). pp. 186-208.

Pechijareski, Ljupcho (2003) „Спенсеровото сфаќање на општеството и државата во духот на еволуционистичката теорија“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2003) „Утврдување на начинот на задоволување на културните потреби на граѓаните на Република Македонија во слободното време”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2003) „Радикална социологија”. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (2002) „Функционалистичката парадигма во светлото на Парсонсовата теорија на општествена акција”. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (2001) Граѓани. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2001) Бехемот и Левијатан. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2001) Делби. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2001) Дијалог. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Економските реформи меѓу политиката и науката“. Економија и бизнис. ISSN 1409-6781

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Глобализација и земље Југоисточне Европе”. Економске теме, Ниш.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „За некои аспекти на сфаќањето на дијалектичката и формалната логика во критичката теорија на Франкфуртската школа”. Зборник на трудови на ДНУ - Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Македонскиот културен амбиент меѓу мултикултурализмот и етнонационализмот”. ТЕМПЛУМ.

Pechijareski, Ljupcho (2000) Глобализацијата - повеќе мит отколку стварност. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2000) Образование и религија: Вредносни оски на човековото битисување. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2000) Сончогледи и камелеони. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2000) Години на неавтентично живеење. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (2000) „Приватизацијата меѓу поставените цели и остварени резултати“. Економија и бизнис. ISSN 1409-6781

Pechijareski, Ljupcho (2000) Граѓани на земја во транзиција, Октроираноста: судбина или збор. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho and Mancheski, Gjorgji and Nikoloski, Dimitar (2000) Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на јавното мислење – Студија на случај: Влијанието на промените во политичкиот и економскиот систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во Република Македонија. Годишник на Економски факултет-Прилеп (19-20).

Pechijareski, Ljupcho (2000) „Капиталистичкото општество во светлото на политичката економија на критичката теорија“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2000) „Менаџментот, етиката и вредносниот систем”. Зборник на трудови на ДНУ - Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (1999) Приватизација: цели и ефекти (2) Баланс на економската и социјалната димензија. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (1999) Приватизација: цели и ефекти (1) Борба за богатство и опстанок. Утрински весник.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Транзиција: глобализација версус аномија“. Економија и бизнис. ISSN 1409-6781

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Сивата економија во Република Македонија - меѓу импетуозност и лаксизам“. Економија и бизнис. ISSN 1409-6781

Pechijareski, Ljupcho and Mancheski, Gjorgji and Nikoloski, Dimitar (1999) Теоретско - методолошки напомени за едно можно истражување на јавното мислење. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „Светот на крајот од третиот милениум меѓу техноекономскиот детерминизам и апстрактниот политички плурализам“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1998) „Развој и воведување нови курсеви и реструктуирање на постојните курикулуми и наставни методи во додипломските и постдипломските студии во високообразовните институции од економските науки, неопходни за реализација на современите развојни ориентации и цели на македонското општество“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „Македонскиот информативен простор“. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Теоретско - методолошки претпоставки за истражување на влијанието на промените во политичките и економските системи врз вредносните ориентири и типовите на политичка култура на граѓаните во земјите од Централна, Источна, Југоисточна Европа - со посебен осврт на Македонија”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Македонскиот културен амбиент и неговите политички импликации“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1996) „Филозофијата како можна критика на современио општествен развој“. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (1996) „Сфаќањето на претставниците на критичката теорија на суштинските карактеристики на социјалната динамика”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1995) „Идејата за просветителството во критичката теорија на Франкфуртската школа“. Зборник на трудови на ДНУ Прилеп. ISSN 0352-3497

Pechijareski, Ljupcho (1995) „Историско – социјалниот аспект на генезата накритичката теорија на Франкфуртската школа и проблемот на социјалната динамика“. Дијалог (9).

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1995) „Концептот на општествена промена и развој во современите теории на дваесеттиот век“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1995) „Проблемот на социјалната динамика во класичните теории во дваесеттиот век“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1993) „За филозофијата на себедавањето“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1993) „За поимот социјална динамика, од архаичните митолошо-космолошки претстави до контовата вертикала на прогресот“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1992) „Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на социјалната динамика на критичката теорија на Франкфуртската школа“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1991) „Македонската нација, културата и театарот“. Зборник на трудови ДНУ-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1991) „Екологијата: дијалог меѓу природата, човекот и општеството“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1990) „Пролегомена за истражување на карактеристиките на театарската публика“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1990) „Сенките на Жан Дивињо”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1989) „Театарот меѓу општеството и животот”. Зборник на трудови од конференцијата „Развојот на културата и уметничкото творештво“.

Pechijareski, Ljupcho (1988) Прилог кон социолошката и антрополошката определба на поимот култура. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1987) За и против марксистичката филозофија на економските факултети. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1986) Маркс и Енгелс за религијата. Годишник на Економскиот факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1986) Карактеристики на театарската публика во Република Македонија на дванаесеттите театарски игри Војдан Чернодрински. Билтен на театарските игри Војдан Чернодрински.

Pechijareski, Ljupcho Неопходна е нова економска политика. Утрински весник.

Book Section

Nikoloski, Dimitar and Trajkova Najdovska, Natasha and Petrevska Nechkoska, Renata and Pechijareski, Ljupcho (2023) The Gig Economy in the Post-COVID Era. In: Facilitation in Complexity From Creation to Co-creation, from Dreaming to Co-dreaming, from Evolution to Co-evolution. Contributions to Management Science, 1 . Springer Cham, pp. 93-117. ISBN 978-3-031-11064-1

Nikoloski, Dimitar and Trajkova Najdovska, Natasha and Petrevska Nechkoska, Renata and Pechijareski, Ljupcho (2022) The Gig Economy in the Post-COVID Era. In: Contributions to Management Science, Facilitation in Complexity From Creation to Co-creation, from Dreaming to Co-dreaming, from Evolution to Co-evolution. Springer, pp. 93-119. ISBN 978-3-031-11065-8

Monograph

Pechijareski, Ljupcho (2004) "The Social Implications of Economic and Political Changes in Macedonja", Monographs: "Dynamics of Globalization in South Eastern Europe". Working Paper. Global Scholary Publications, New York.

Conference or Workshop Item

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2016) The impact of recent economic crisis on the subjective well-being of unemployed workers in Macedonia: The role of alternative adjustment mechanisms. In: Economics, Health and Happiness, January 14-16, 2016, Lugano.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2015) The Recent Economic Crisis and Youth Unemployment in Macedonia. In: “Challenges of Contemporary Society”, November 12, 2015, Skopje.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar (2015) Inter and intra ethnical conflicts as factor for reducing of democratic and development capacities of Republic of Macedonia. In: Challenges of Contemporary Society, November 12, 2015, Skopje.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2014) Младите невработени и улогата на алтернативните механизми за приспособување на пазарот на труд – студија на случај за Република Македонија. In: Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?, March 14, 2014, Skopje.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho and Pechijareski, Goran (2012) The role of the alternative labour market adjustment mechanisms in Macedonia during the economic crisis. In: wiiw Balkan Observatory Working Papers, April 19-20, 2012, Vienna.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Martin (2012) The impact of the global social ambience in Macedonia on the labour market. In: International conference “Migration and labour market”, October 19-20, 2012, Krushevo.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho and Pechijareski, Goran (2012) Entrepreneurship in the informal sector as a form of labour market adjustment – The case study of Macedonia. In: 5th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development (ICEIRD), June 1-2, 2012, Sofia.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho and Pechijareski, Goran (2012) The impact of labour market adjustment mechanisms on the labour market segmentation in Macedonia. In: International conference “Migration and labour market”, October 19-20, 2012, Krushevo.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2011) The labour market attachment in post-transitional countries – The case study of Macedonia. In: International conference ”Economic and social challenges and problems 2011 – Globalisation and sustainable development”, December 9-10, 2011, Tirana.

Pechijareski, Ljupcho (2005) „Предизвици на мондијализацијата: нееднаквоста во средиштето на современите општсвени промени”. In: Зборник на трудови на Научна конференција на тема: Општествените промени и социологијата, Универзитет Св. Кирил и Методиј” Филозофски факултет, Институт за социологија, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2005) „Labour market in Macedonia: Characteristics, implications, institutions and reforms”. In: Proceedings from the International Conference: „Contemporary Tendencies and Policies in Structural Changes in the Economy”, Univesity Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Economics - Skopje, Skopje.

Pechijareski, Ljupcho (2004) Менаџментот, етиката и социјалната одговорност. In: Proceedings from the Fifth International Conference on „Theory and Practice of Enterprise Management”, Varna.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Влијанието на организациската култура врз современиот менаџмент”. In: Зборник на трудови од Научна конференција на тема: „Производството и менаџментот во дваесет и првиот век”, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Современиот менаџмент на човечки ресурси во функција на подобрување на квалитетот на работењето“. In: Зборник на трудови на Научна конференција на тема: Квалитетот - основа за унапредување на бизнисот, МАЗУК, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Парсонсовата теорија на општествена акција - теориски претпоставки, рецепции и критики”. In: Зборник на трудови од Научната конференција на тема: „Американската социологија - Роберт Мертон како повод”, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Социјалните импликации од промените во политичката и економската сфера во Република Македонија”. In: Зборник на трудови „Македонија во глобализацијата”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Економски факултет - Скопје, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Сиромаштијата во Република Македонија“. In: Зборник на трудови од конференцијата на тема: „Состојби можности и перспективи на македонската економија“, Сојуз на економистите на Македонија, Скопје.

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho (2003) Регионални карактериситки на пазарите на труд во земјите во транзиција. In: Меѓународниот симпозиум „Регионалната соработка и економскиот развој“, June 20-21, 2003, Ohrid.

Pechijareski, Ljupcho (2003) „Глобализацијата и новите облици на регионална соработка меѓу мондијализација и имперјализам”. In: Меѓународен симпозиум: Регионалната соработка и економскиот развој, Охрид.

Pechijareski, Ljupcho (2002) „Menadžment čovekovih resursa u središtu promena”. In: Medžunarodni simpozium SYMORG, Beograd.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar (2001) Животниот стандард на граѓаните во Република Македонија. In: Меѓународниот симпозиум „Статистиката како основа за креирање на економската политика и економскиот развој во Југо-Источна Европа“, October, 2001, Skopje.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Социјална стратификација македонског друштва у транзитивном периоду: промене и последице”. In: Зборник радова Меѓународни научни скуп „Регионални развој и демографски токови балканских земаља”, Економски факултет - Ниш, Ниш.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Евроинтеграцијата и социјалното пазарно стопанство”. In: Зборник на трудови на Научна конференција „Социјално - икономически проблеми на евроинтеграцията на България: регионални аспекти“, Југозападен универзитет „Неофит Рилски“, Икономически факултет, Враца.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Транзитивните процеси во Република Македонија: економски и социјални аспекти”. In: Зборник на трудови на Научна конференција “Икономическата политика на държавитев преход”, Југозападден Универзитет “Неофит Рилски”, Икономически факултет, Благоевград.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Мотивацијата како фактор за подобрување на квалитетот на процесите”. In: Зборник на трудови од Симпозиумот на тема „Континуирано подобрување на процесите”, Охрид.

Pechijareski, Ljupcho (2001) „Туризмот, вредносните ориентациии и етничката припадност“. In: Меѓународна конференција „Мултипликативни ефекти на развојот на туризмот”.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (2000) „Трансформација на институционалната структура и економскиот раст на земјите во транзиција“. In: Зборник на трудови на Научна конференција Научна конференција „Реалната икономика в условијата на паричен свет”, Југозападен универзитет „Неофит Рилски”, Икономически факултет, Враца.

Pechijareski, Ljupcho and Kokaroski, Dimko and Rocheska, Slavica (2000) „Социо-економските перфоманси на постојната монетарна политика на Р. Македонија”. In: Зборник на трудови на Научна конференција Научна конференција „Реалната икономика в условијата на паричен свет”, Југозападен универзитет „Неофит Рилски”, Икономически факултет, Враца.

Pechijareski, Ljupcho (2000) „Економски реформи - економска наука - политички естабилишмент”. In: Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Современите процеси на економскиот развој во земјите на Југоисточна Европа”, Прилеп.

Rocheska, Slavica and Kokaroski, Dimko and Pechijareski, Ljupcho (2000) “Monetary Sougverinity precondition for an efficient monetary policy–case of the Republic of Macedonia”. In: Proc. of International Conference “Real Economics in terms of the money world” Faculty of Economics, 2000, Vraca, Bulgaria.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica and Kokaroski, Dimko (2000) Role of the organizational culture in the strategic management of the enterprises. In: Strategic management in trade, 2000, Subotica, Serbia.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Веберовата социологија на економскиот живот во контекст на глобалните општествени промени“. In: Меѓународен симпозиум, Филозофски факултет, Институт за социологија, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Диркем - класик и современик”. In: Зборник на трудови „Диркем и современата социологија”, Филозофски Факултет, Институт за социологија, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Социјалните аспекти на транзицискиот процес во македонското општество”. In: Зборник на трудови на тема: Денови на науката, Софија.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „За некои аспекти на односот образование - религија во современото македонско општество”. In: Зборник на трудови од научна расправа на тема: Образованието и религијата, Битола.

Pechijareski, Ljupcho (1999) „Актерот меѓу естетското и социјалното”. In: Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум на тема: „Актерството и режијата во македонскиот театар”, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1999) "New Social Interests: Between the Techno economic Determinism and the Abstract Political Pluralism - Macedonian Experiences". In: International Conference, "Recent Developments and problems in the transition economies”, Skopje.

Pechijareski, Ljupcho (1999) "Transition and privatization". In: Proceedings from the Conference "Recent Lessons from Transition and Privatization - Problem of Institutions and Corporate Governnce" European Center for Peace and Development and Agency for Privatization of Macedonia, Ohrid.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „Социоекономските услови и политичката стабилност на Македонија“. In: Трета заедничка конференција на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и Florida State University, Ohrid.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „Алтернативите на развојот: економски и социјални аспекти на промените во земјите во Југоисточна Европа“. In: Меѓународен симпозиум: „Алтернативите на развојот“, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „Сциентистичката имунологија: новата општествена стварност и инструментализираната интелектуалност“. In: Меѓународен симпозиум: „Алтернативите на развојот”, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1998) „За некои аспекти на социолошката димензија на театарската критика во Македонија“. In: Зборник на трудови на тема: Македонската театарска критика, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1998) "Macedonian Informational Enviroment Situations and Perspectives". In: Balkan Neighbours, Access Assotiation, Sofia, Sofia. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1998) "Political reforms in Macedonia - controversies and dillemas". In: Joint Conference between University of Podgorica and College of Social Sciences, FSU, Miločer.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Социјално - економската структура и промените во политичката култура на граѓаните во Македонија”. In: Втора заедничка конференција меѓу Florida-State Universityи Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, Ohrid. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Трансформација на високообразовните институции од областа на економските науки, како неопходен услов за реализација на современите развојни ориентации и цели на македонското општество“. In: Научен симпозиум “Општествената транзиција и образованието”, Дојран.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Туризмот како фактор на ресоцијализација и десоцијализација на современиот човек“. In: Научен симпозиум “Еколошките аспекти на туризмот”, Охрид.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Analysis of the Macedonian Politics”. In: Proceedings from the International conference Transition: Economic and Democratic Reforms in Central and Southeastern Europe, Inter - University Centre, Dubrovnik, Dubrovnik.

Pechijareski, Ljupcho (1996) „Социлошко-антрополошки аспекти на туристичката пропаганда“. In: Научен симпозиум: „Tуристичката пропаганда-услов за развој на туризмот”, Ohrid.

Pechijareski, Ljupcho and Spirkoski, Blagoja (1996) „Влијанието на демографските и економските фактори врз политичките и културните, процеси во земјите во транзиција”. In: Прва заедничка конференција меѓу Florida-State University и Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1996) „Превентивна дипломатија: македонски состојби и искуства”. In: Конференција во организација на Министерство за надворешни работи на Република Македонија и Меѓународен институт за надворешни работи, Осло, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1995) „Економската наука и идеолошките предизвици на општестваната стварност“. In: Научна конференција „Посебната улога на економската наука”, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (1995) „Транзиција - збор, поим и стварност“. In: Научен симпозиум „Структурните промени и развојот на земјите во транзиција“.

Book

Pechijareski, Ljupcho (2011) Редуцирана автономност. Матица македонска, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2007) Социологијата и македонската општествена стварност. Растер, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2007) Менаџмент и развој на човечки ресурси. Економски факултет-Прилеп, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (2007) Социологијата како теорија и пракса. Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar and Dimeski, Stevcho (2002) Граѓаните на Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од дваесет и првиот век. НИП Метафора, Прилеп. ISBN 9989-606-12-9

Pechijareski, Ljupcho (2002) Социолошки рефлексии. Растер, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1998) Транзицијата во Македонија: меѓу теорија и пракса. НИП Метафора, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1996) Социјалната динамика во критичката теорија на Франкфуртската школа. Народен глас, Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1995) Театарската публика во Македонија. Народен глас, Прилеп.

Thesis

Pechijareski, Ljupcho (1994) Социјалната динамика во критичката теорија на Франкфуртската школа. Doctoral thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Pechijareski, Ljupcho (1991) „Развој националног позоришта и позоришна публика у Македонији“. Masters thesis, Универзитет во Белград.

Teaching Resource

Pechijareski, Ljupcho (2010) Избрани методолошки проблеми. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2004) Избрани проблеми од менаџмент на човечки ресурси. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2001) Избрани проблеми од социологија на трудот. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2000) Предмет и методи на социологијата. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) Општа социологија: преглед на клучните социолошки проблеми низ кратка анализа на развојот на социолошката мисла од нејзините почетоци до крајот на седумнаесеттиот век. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho Општество, личност и култура. [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Ид, его и супер-его (културата како сублимирано либидо)“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Култ(ура)“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб Општеството меѓу бранување на менталното „јас“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho and Jakimoska, Irena (2012) Дебатен клуб „Корпорациска општествена одговорност, Студија на случај: ДОО Комфи Ангел“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Идентитет и емпатија“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Социјалните мрежи - комуникација и/или зависност“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho and Dimeski, Stevco (2012) Дебатен клуб „Корпорациско управување и менаџмент со човечки ресурси во Стопанска банка АД Скопје“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Соларната политичка митологија меѓу еклектицизам и синкретизам“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2012) Дебатен клуб „Редуцирана автономност“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar and Mancheski, Gjorgji and Sotiroski, Kosta (2011) Сциентистички хепенинг „Научно-истражувачката дејност во Р.Македонија - Состојби, проблеми и перспективи“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2011) Дебатен клуб „Развојот како слобода, Слободата како есенција на живеењето - Амартја Сен“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

Nikoloski, Dimitar and Pechijareski, Ljupcho and Pechijareski, Goran (2011) Project “The role of the alternative labour market adjustment mechanisms in Macedonia during the economic crisis”. wiiw GDN-SEE&CIS research competition.

Pechijareski, Ljupcho (2008) „Македонскиот национален идентитет и Евроинтеграциските процеси“. Дијалози за Македонија, Скопје.

Pechijareski, Ljupcho (2008) „Религигија и секуларизација“. Дијалози за Македонија, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho and Nikoloski, Dimitar (2008) Project “School for young researchers”. Center for economic, social and cultural development of the Republic of Macedonia. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2007) Проект „Утврдување на ставовите на граѓаните во однос децентрализацијата и функционирањето локалната самоуправа во Република Македонија, студија на случај - Прилеп“. ПЕВ - Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2007) Проект „Утврдување на ставовите на граѓаните во однос на владеењето на правото и борбата против корупцијата во Република Македонија, студија на случај - Прилеп“. ПЕВ - Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2007) Проект „Интер и интраетнички конфликти во Република Македонија: состојби и менаџирање“. Центар за економски, социјален и културен развиј на Република Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2007) Проект „Дијагностицирање на состојбите со развојот и менаџментот на човечките ресурси во Република Македонија“. Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2006) Проект „Менаџментот и развојот на човечките ресурси во Република Македонија: состојби и перспективи“. Центар за економски, социјален и културен развој на Република Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2006) „Дрога: етиологија - дијагноза - превентива“. ОБСЕ / Оддел за развој на полицијата, Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2005) Проект „Утврдување на ставовите на граѓаните во однос на правниот и културениот идентитет на државата во Република Македонија, студија на случај - Прилеп“. ПЕВ - Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2004) Проект „Утврдување на ставовите на граѓаните во однос на интеретнички и интраетнички релации, социјалните проблеми, економскиот развој и евроатланските интеграции на Република Македонија студија на случај - Прилеп“. ПЕВ - Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2004) „Проект за единствена визија на Македонија, студија на случај - Прилеп“. ПЕВ - Македонија. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2003) „Економски и социјални приоритети: граѓани - Влада на Република Македонија”. Експертски форум на тема: „Приоритети против приоритети”, Фондација Институт Отворено општество, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2003) „За некои аспекти на етничката дистанца во Република Македонија”. Експертски форум на тема: „Културна деконтаминација”, Фондација Институт Отворено општество, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2002) Проект „Граѓанска платформа за мир и стабилност“. Фондација Институт Отворено општество, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2002) Проект „Дијагностицирање на етно-културолошкиот амбиент во Република Македонија“. Фондација Институт Отворено општество, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (2001) Проект „Гласот на народот за иднината на Македонија“. АВРОРА, Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1998) Проект „Влијанието на промените на политичките и економските системи врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на граѓаните од Централна, Источна и Југоисточна Европа со посебен осврт на Македонија“. Друштво за наука и уметност - Прилеп. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) Филозофска трибина „Транзицијата меѓу теорија и пракса“. Филозофски факултет, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho Дебатен клуб „Контовата вертикала на прогресот“. Економски факултет-Прилеп. (Unpublished)

This list was generated on Wed Sep 27 05:19:49 2023 UTC.