Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 34.

A

Ahmeti, Husni (2019) ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ – ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Antovska Mitev, Marica (2019) КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНОВАЦИСКАТА АКТИВНОСТ НА МАКЕДОНСКИОТ БИЗНИС СЕКТОР. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Azeska, Anita (2019) ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА, МОТИВАЦИЈАТА, КРЕАТИВНОСТА И УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ КАЈ НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bardakoski, Zoran (2019) Испитување на индикаторите на ризик од аспект на безбедна храна во домаќинствата во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Beha, Fejzula (2019) ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimitrovska, Sashka (2019) Граматичките структури во учебниците по англиски јазик во предметната настава во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dreshaj, Kushtrim (2019) ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА НАСТАНИ (ЕVENT ТURIZAM) СЛУЧАЈОТ СО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

F

Farizi, Fariz (2019) Односот на рефлексивниот наставник кон социјалните компетенции на учениците. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Galovska, Evdokija (2019) ВЛИЈАНИЕТО НА СИНТАКСИЧКАТА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВРЗ ПИСМЕНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Gjorgjioski, Orde (2019) СТРАТЕГИСКИ ПРИСТАП ВО КРЕИРАЊЕТО СИСТЕМ ЗА НАГРАДУВАЊЕ ПРИ МЕНАЏИРАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПРОИЗВОДНА ДЕЈНОСТ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hajdini, Agron (2019) СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ КАКО ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Hristovska, Elizabeta and Sovreski, Zlatko and Stavreva, Sevde and Jovanovska, Vangelica and Curcievska, Daniela and Aziri, Zejnelabedin and Zekiri, Zekirija (2019) Concept for determining driving factor of gearbox speed reducer. International scientific journal “trans & MOTAUTO World”, 1. pp. 8-11. ISSN ISSN Print 2367-8399, ISSN Web 2534-8493

K

Kadriu, Arta (2019) Можности за развој на туризмот во Полошкиот плански регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kostevska, Dragana (2019) ВИКТИМИЗАЦИЈА НА СТАРИ ЛИЦА -со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија-. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Koteska Lozanovska, Daniela (2019) Истражување на менаџментот на храна и пијалаци во угостителските објекти во југозападниот регион во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Ema (2019) Придонес кон анализа на извршната логистика. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Ljatif (2019) КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ ВРЕДНОСТИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЌ, РЕПУБЛИКА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Ulber (2019) ПРОКЛЕТИИ КАКО ЗНАЧАЕН ПРИРОДЕН ТУРИСТИЧКИ РЕСУРС ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Makarijoski, Borche (2019) Оптимизирање на технолошките параметри за производство на македонско бело саламурено сирење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Milevska, Marijana (2019) The Impact of External Support on SMEs Growth: Evidence from Macedonia. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mustafa, Sevim (2019) Семејните карактеристики, мотивацијата и успехот меѓу надарените ученици во Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Najdovski, Blagojche (2019) Рамка за развој на земјоделски информациски системи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Najdovski, Blagojche (2019) FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEMS(РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ). Doctoral thesis, FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - BITOLA.

Najdovski, Blagojche (2019) FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEMSZ(РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ). Doctoral thesis, FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - BITOLA.

P

Petreska, Snezana (2019) Лидерските компетенции на директорот во функција на остварување квалитет во воспитно-образовната работа во основното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Petrovski, Josif (2019) TIME AS FACTOR WITH THE PERSONALIZED MODELS FOR RECOMMENDATION OF LEARNING MATERIALS (ВРЕМЕТО КАКО ФАКТОР КАЈ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРЕПОРАКИ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕЊЕ). Doctoral thesis, St. Kliment Ohridski University - Bitola.

R

Raci, Kujtim (2019) УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА СОВРЕМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПРОМОЦИЈАТА, ПРОДАЖБАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Risteski, Michael (2019) ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КАКО ОСНОВА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОСТОР. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Susak, Ivona (2019) ГРУПНО ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА КАЈ ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2005- 2015 ГОДИНА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Todorovska, Marinela (2019) Моделирање на меѓузависноста на маркетинг, бренд перформансите и севкупните организациски перформанси. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trajkovska Kocankovska, Suzana (2019) The potential of the gaming industry for investments in The Republic of North Macedoniа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trajkovski, Zoran (2019) Одредување на главните извори на PM 10 честички преку моделирање и нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Vlasaku, Iljmije (2019) ВЛИЈАНИЕТО НА ХРАНЛИВИТЕ СОСТОЈКИ ВРЗ АНТИОКСИДАТИВНАТА АКТИВНОСТ ВО ДОБИТОЧНАТА ХРАНА И МЛЕКОТО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zuka, Jeton (2019) Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со промените кај компаниите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 16:41:01 2024 UTC.