Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | Z
Number of items: 21.

A

Ajdini, Merita (2023) ИГРИТЕ И НИВНАТА УЛОГА ВО УЧЕЊЕТО МАТЕМАТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Arifovich, Zahir (2023) ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ОСНОВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИСТИЧКАТА ДЕСТИНАЦИЈА - СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Avdili, Albulena (2023) Примена на маркетингот за долгорочни релации со потрошувачите за ефикасно управување со задоволството на потрошувачите во компаниите во Република Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Berbatovci, Fidaim (2023) МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

E

Elmazi, Kujtim (2023) Физичко-Хемиски промени кои настануваат во трајните колбаси по ферментацијата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

F

Fuga, Afrim (2023) Влијанието на промоцијата во градење идентитет во туристичкиот производ на Призрен. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hiseni, Arber (2023) ФОРМУЛАЦИИ И ОБРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛЕН ЈОГУРТ, МИКРОБИОЛОШКА, РЕОЛОШКА, СЕНЗОРНА И НУТРИТИВНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПРИ СКЛАДИРАЊЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Ibrahimi, Fidan (2023) ВЛИЈАНИЕТО НА ПОВРАТНАТА ИНФОРМАЦИЈА ОД НАСТАВНИЦИТЕ ВРЗ ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jashari, Raim (2023) ТЕОРИСКО - МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАПИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ КОНЦЕПТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ИСЛАМСКИОТ РАДИКАЛИЗАМ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Karri, Elizabete (2023) КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Lazarevska, Aleksandra (2023) Туѓите зборови во македонскиот стандарден јазик. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mazreku, Afrore (2023) Примена на е-маркетингот како фактор за ефикасно позиционирање на пазарот на компаниите во Репуиблика Косово и Република Северна Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mucunska, Dafinka (2023) ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КВАЛИТЕТОТ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Petrova, Emilija (2023) БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Rama, Vlora (2023) Иновативни технологии за производство и подобрување на квалитетот на ферментирани колбаси со функционални додатоци. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Redzepi, Gazmore (2023) ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И НОВИ КАНАЛИ ЗА ПЛАСМАН НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rehza, Bahri (2023) КРИВИЧНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИЗМАМИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rustemi, Hasan (2023) ЕКОНОМСКИТЕ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО НП МАВРОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Sadiku, Sevdije (2023) Поттикнување и развој на етички вредности кај учениците од основното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tasevski, Sasho (2023) МЕТОДИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zenuni, Zenun (2023) Ресурска основа за развој на планинскиот туризам во Република С.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 23:04:28 2024 UTC.