Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items: 36.

B

Bekteshi, Dzelil (2021) КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА КОСОВО ОД МАРКЕТИНГ АСПЕКТ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Borovci, Bukurije (2021) ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Chochoroski, Tosho (2021) ГАСТРОНОМСКА АНИМАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ. Diploma thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Demiri, Filoreta (2021) THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMEs Comparative analysis between Kosovo and Macedonia. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimitrovska, Milka (2021) РАЗВОЈНИ ФАКТОРИ, ВЛИЈАНИЕ И ИДНИ КОНЦЕПЦИИ НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimovski, Goce (2021) The role of foreign direct investments in the performance of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

E

Elezaj, Elvis (2021) Implementation of SPACE Matrix model in strategic analysis and managerial decision making in organizations in Kosovo. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Emini Ismaili, Alida (2021) Семантизација на германскиот вокабулар во наставата по германскиот јазик како странски јазик. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

F

Fejza, Alban (2021) АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Gjorevska, Elena (2021) Entrepreneurial Orientation Impact on SMEs’ Success in Developing Countries -The case of healthcare sector in Macedonia. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Icoska, Emilija (2021) СУДСКАТА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Janevski, Ljupco (2021) ЕКО-ТУРИЗМОТ КАКО СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Jovchevski, Bojan (2021) Криминалистички карактеристики на кривични дела против културното наследство и природните реткости во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Jusufi Bajrami, Teuta (2021) ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ФАКТОР КОЈ ВЛИЈАЕ ВРЗ УСПЕХОТ ВО ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kadriu, Genc (2021) Квалитетот на суровото млеко во Република Косово и неговото влијание врз квалитетот на добиените производи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kerimi Sadiku, Teuta (2021) ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kiriakou, Evangelos (2021) DESTINATION MANAGEMENT FOR SMALL SCALE CITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT. THE CASE OF VIA EGNATIA CITIES. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kleckaroska, Kostadina (2021) ИДЕОЛОГИЗАЦИЈА НА РЕЛИГИЈАТА ОД СТРАНА НА ВAХАБИЗМОТ, КАКО РАДИКАЛНО ИСЛАМИСТИЧКО ДВИЖЕЊЕ, ВО НАСОКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИВНОСТИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kokaroski, Goran (2021) Состојби, перспективи и ефекти од имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Gazmend (2021) Примена на ветерна енергија во урбани средини - моделирање на урбана ветерница. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Sebahate (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА АЛАТКИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ ВРЗ ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mustafa, Besim (2021) The role of Non-Formal Education on employee performance in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kosovo. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Nolceska, Veronija (2021) МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА TWEENAGE ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ ДОНЕСУВАЊЕТО НА СЕМЕЈНАТА ОДЛУКА ЗА КУПУВАЊЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nuhiu Sadriu, Fatbardaha (2021) Креативноста во наставата по книжевност во основните училишта. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Polenakovik, Liljana (2021) Влијанието на изучувањето иновации и претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките компетенции на учениците. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Rrustemi, Jehona (2021) Функциите на примената на доминантните стратегии на поучување во учењето на учениците. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Salai, Nedime (2021) Влијанието на имиџот на брендот врз однесувањето на потрошувачите во процесот на купување и нивната лојалност искуство од Република Северна Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Shabani, Aferdita (2021) Ефектите на странските директни инвестиции врз економскиот развој на Република Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stanojoska, Natalina (2021) Стратегиска проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stefanovski, Risto (2021) Дизајнирање на модел на професионално усовршување на лекарите во однос на социјализирачките вештини. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stolic-Pivnichki, Jasmina (2021) ОСОБИНИТЕ НА МУЗИЧКИ НАДАРЕНАТА ЛИЧНОСТ КАКО ФАКТОР НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ВО ДИДАКТИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Sudar, Srna (2021) МЕКА МОЌ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА ЦРНА ГОРА КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО СЕКТОРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

shabani, Yrmet (2021) ПОДГОТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА ПРОЦЕСОТ НА ОТКРИВАЊЕ И РАБОТА СО НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Thaçi,, Lulzim (2021) Примената на формативното оценување во Република Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Todorov, Zoran (2021) ПРАВНО-ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА НА ОПТАНTСКА СОПСТВЕНОСТ или ОСИМСКИТЕ СПОГОДБИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zekiri, Luiza (2021) Поврзаноста на емоционалните и когнитивните варијабли и нивното влијание врз усното и писменото изразување на студентите кои го изучуваат англискиот јазик како странски јазик. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sun Jun 16 00:20:09 2024 UTC.