Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | I | K | L | N | P | R | S | T
Number of items: 18.

A

Aga, Sherif (2020) Дијаспората во функција на развој на туризмот во Опоље и Гора. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Aleksoski, Jane (2020) ГЕНЕТСКИ ПРОУЧУВАЊА И КОМБИНАЦИСКИ СПОСОБНОСТИ НА СОРТИ И НИВНИТЕ ДИЈАЛЕЛНИ F1 ХИБРИДИ КАЈ ТУТУНОТ (Nicotiana tabacum L.). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Aleksova, Mirjana (2020) СТАНДАРДИ ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ КАКО ФАКТОР ЗА ФУНКЦИОНАЛЕН ТАЛЕНТ МЕНАЏМЕНТ ВО УЧИЛИШТАТА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Blazevski, Aleksandar (2020) Граѓанскиот сектор (НВО) како фактор за градење на образовни политики, стратегии и јакнење на капацитетите на образовните институции во Република С.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Blazhevska Andonovska, Valentina (2020) КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УБИСТВАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimovska, Snezana (2020) Стратегиска проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

E

Emel, Hamza Sherif (2020) Креирање на модел за оптимизација на складишен центар за хуманитарна логистика. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Georgioska, Maja (2020) Мотивираност и задоволство од работното место кај вработени во јавната администрација во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Islami, Esad (2020) ВЛАДИНИ МЕРКИ И ТРЕТИРАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kerimi, Drita (2020) Моделирање на примената на сончевата топлинска енергија во урбани средини. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Limani, Dzemail (2020) ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МУЛТИЕТНИЧКИ СРЕДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Naumov, Kliment (2020) Улогата и значењето на туристичкото водење за туризмот во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nenovski, Blagoj (2020) Примена на проширена реалност за временско истражување на просторот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Petreski, Blagojce (2020) КАЗНЕНО-ПРАВНИ, КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО НАСИЛСТВО И НЕДОСТОЈНО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2004 ДО 2015 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Recaj, Arlinda (2020) Придонес кон постапките за моделирање на сообраќајот вдолж урбани артерии - напреден СТМ модел. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ristov, Ivan (2020) ТУРСКАТА МОЌ НА БАЛКАНОТ И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ – СЛУЧАЈ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Sejdiu, Sherif (2020) Анализа на потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на Република Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Trajkov, Viktorija (2020) МЕЃУНАРОДНАТА МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈА КАКО ФАКТОР ЗА БРЕНДИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ПРОИЗВОДИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 02:23:23 2024 UTC.