Items where Year is 1997

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставување на новиот поредок на меѓународни односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Atanasoski, Sasho (1997) Судар или конвергенција на цивилизациите. zbornik na trudovi. pp. 251-256. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Регионализација версус глобализацијата на светското стопанство. Zbornik na trudovi. pp. 69-81. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставувањето на новиот поредок на меѓународните односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

Bahtovska, E. (1997) Experimental determination of the hysteresis diagrams of the rubber elements of twin spacer damper. In: XXII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, 1997, Vrnjacka Banja - Yugoslavia.

Bahtovska, E. (1997) KVAZISTATICKO ISPITUVANJE NA PROTOTIPEN PROSTOREN DAMPER DP60. In: 2. Sovetuvanje za Vibraciona dijagnostika na agregati i oprema vo elektricni centrali, 1997, Bitola.

Bahtovska, E. and Hristovska, E. (1997) PROGRAM EXERCISES in MECHANICS. DNU - Bitola, Bitola. ISBN ISBN 9989-628-35-1

Bahtovska, Elizabeta and Hristovska, Elizabeta (1997) Program exercises in mechanics (Programski zadaci po mehanika). Drustvo za nauka i umetnost Bitola, Bitola. ISBN 9989-628-35-1

Bogdanceski, Milan and Dimitrieski, Miroslav and Miceska, Gordana (1997) Proizvodni i kvalitetni svojstva na nekoi sorti tutun od tipot jaka vo Strumickiot region. Bulletin of Tobacco science and profession, 47 (1-6). pp. 3-13. ISSN 0494-3244

Filov, Izabela and Talevska, V. (1997) Судско-психијатриски вештачења и изречени заштитни мерки за безбедност во Психијатриската болница Демир Хисар во периодот од 1990/96 година. Прв македонски симпозиум по судска психијатрија, Зборник на резимеа, 51 (28). p. 10.

Iliev, Dean (1997) Училишниот педагог во соработка со родителите. Списание за педагошки прашања „Просветно дело“- Скопје (2). pp. 85-94. ISSN 0350-6711

Iliev, Dean (1997) Семејното воспитание и училиштето како фактори за развој на личноста на ученикот. Списание за педагошки прашања „Просветно дело“ Скопје (1). pp. 79-87. ISSN 0350-6711

Korubin - Aleksoska, Ana and Mitreski, Milan (1997) НАСЛЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ КВАНТИТАТИВНИ СВОЈСТВА КАЈ СОРТИ ОД ОРИЕНТАЛСКИОТ ТИП ТУТУН (INHERITANCE OF SOME QUANTITATIVE CHARACTERS IN THE ORIENTAL TOBACCO VARIETIES) INHERITANCE OF SOME QUANTITATIVE CHARACTERS IN THE ORIENTAL TOBACCO VARIETIES. Tutun/Tobacco, 47 (1-6). pp. 58-61. ISSN 0494-3244

Martinoska, Simona (1997) Социо психолошките фактори и однесувањето на купувачите на туристичкиот пазар. In: Еколошки и социопсихолошки аспекти на туризмот, Симпозиум со меѓународно учество, 27-28 Ноември 1997, Охрид, Македонија.

Mitreski, Milan and Korubin - Aleksoska, Ana (1997) П-9 – НОВА ПЕРСПЕКТИВНА ЛИНИЈА НА ТИПОТ ПРИЛЕП (P-9 – NEW PROMISING LINE OF TOBACCO TYPE PRILEP). Тутун / Tobacco, 47 (1-6). pp. 14-19. ISSN 0494-3244

Nedelkovski, Igor (1997) Компјутерска симулација на струјно-топлинските процеси во енергетски кондензатори со метод на конечни елементи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nestoroska, Ivanka (1997) Environmental protection as an important prerequisite for further tourism development. In: 3-rd International Scientific Conference of the Faculty of tourism and hospitality-Ohrid, 1997.

Panovski, S. and Iloska, B. and Janevska, Gordana (1997) Zaštita okoline od otpadnih voda u termoelektrani “Bitola”. In: PROCESING ‘97, 1997, Beograd, Serbia.

Pavlovska, Gorica and Čundeva, Katarina and Stafilov, Trajche (1997) FLOTATION WITH IRON(III) HEXAMETHYLENEDITHIOCARBAMATE AS A PRECONCENTRATION METHOD FOR LEAD DETERMINATION USING ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORBTION SPECTROMETRY. Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 16 (2). pp. 131-138. ISSN 0350-0136

Pechijareski, Ljupcho (1997) Општа социологија: преглед на клучните социолошки проблеми низ кратка анализа на развојот на социолошката мисла од нејзините почетоци до крајот на седумнаесеттиот век. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) Филозофска трибина „Транзицијата меѓу теорија и пракса“. Филозофски факултет, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Македонскиот културен амбиент и неговите политички импликации“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Трансформација на високообразовните институции од областа на економските науки, како неопходен услов за реализација на современите развојни ориентации и цели на македонското општество“. In: Научен симпозиум “Општествената транзиција и образованието”, Дојран.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Туризмот како фактор на ресоцијализација и десоцијализација на современиот човек“. In: Научен симпозиум “Еколошките аспекти на туризмот”, Охрид.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Analysis of the Macedonian Politics”. In: Proceedings from the International conference Transition: Economic and Democratic Reforms in Central and Southeastern Europe, Inter - University Centre, Dubrovnik, Dubrovnik.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Теоретско - методолошки претпоставки за истражување на влијанието на промените во политичките и економските системи врз вредносните ориентири и типовите на политичка култура на граѓаните во земјите од Централна, Источна, Југоисточна Европа - со посебен осврт на Македонија”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Социјално - економската структура и промените во политичката култура на граѓаните во Македонија”. In: Втора заедничка конференција меѓу Florida-State Universityи Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, Ohrid. (Unpublished)

Perushevska, C and Risteski, Ilija and Cavkaroski, D and Grabuloski, T and Kočoska, Karolina (1997) Резултати од хемиските испитувања на суровината и чадот на некои новосоздадени полуориенталски сорти тутун. In: XVIII Симпозиум за тутун, 24-26 септември, 1997, Охрид.

Rakicevic, Gabriela and Martinoska, Simona (1997) Менаџментот на човечките ресурси во гостопримливата индустрија. In: ЕКОЛОШКИ И СОЦИОПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ТУРИЗМОТ, Симпозиум со меѓународно учество, 27-28 ноември 1997, Охрид, Македонија.

Rocheska, Slavica (1997) “Some Dynamic and Structural Aspects of the Transition in Macedonia”. In: Eastern European Summer Program, Course: Transition: Economic and Democratic Reforms in Central and Southeastern Europe, Inter - University Centre,, June,, Dubrovnik ,Croatia. (Unpublished)

Rocheska, Slavica (1997) Strukturnite promeni vo svetskoto stopanstvo i polozbata na zemjite vo tranzicija. Filozovska tribina (13).

Rocheska, Slavica (1997) Zabrzana integracija vo multilaterealniot trgovski sistem. Ekonomski magazin (100).

Sokoloski, Borka (1997) Теоретско-методолошки приод кон управувањето со капиталот во претпријатијата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Sotiroski, Kosta (1997) Употреба на некои непараметарски тестови при тестирањето на статистичките хипотези. Годишник на Економски факултет-Прилеп (16). pp. 179-192.

Talevska, V. and Filov, Izabela (1997) Алкохолизмот како предмет на судско-психијатриски вештачења (апстракт 82). In: Прв македонски симпозиум по судска медицина, Зборник на резимеа, Психијатриска болнива „Скопје“-Скопје, Центар за судска психијатрија, Здружение на психијатрите на РМ, 12-14 Јули 1997, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Zdravkoski, Igor (1997) МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПРИНЦИПИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО ВО ФИНАНСИСКАТА ПОЛИТИКА ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА. Diploma thesis, FACULTY OF ECONOMICS.

Пановски, С. and Јаневска, Г. (1997) Корелација помеѓу потрошувачката на јаглен и мазут во процесот на согорување во ТЕ”Битола”. In: Меѓународен симпозиум: Користење на јаглените во енергетиката, октомври 1997, Охрид, Македонија.

This list was generated on Thu Jun 13 23:24:16 2024 UTC.