Items where Division is "Faculty of Technology and Technical Sciences" and Year is 2000

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Pavlovska, Gorica and Čundeva, Katarina and Stafilov, Trajche (2000) Flotation Preconcentration of Cobalt and Nickel by Lead(II) Hexamethylenedithiocarbamate. Separation Science and Technology, 35 (16). pp. 2663-2677. ISSN https://doi.org/10.1081/SS-100102362

Popovska-Pavlovska, F. and Trajkovska-Petkoska, Anka and Trajkovska, A. and Gavrilov, T. (2000) Behaviour of VPVC/RPVC Blends. Macromol. Symp..

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Почитувањето на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата. Зборник на трудови „Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој“ од Симпозиум на сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско определување на содржината на стабилизаторот во потисните експлозивни материи. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско испитување на амонимуннитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваат во стопанството. In: II. Советување за дупчење и минирање, со меѓународно учество, 2000, Охрид, Македонија.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2000) Испитување на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија. Годишник на факултетот за безбедност. ISSN 1409-5068

Stafilov, Trajche and Pavlovska, Gorica and Čundeva, Katarina (2000) Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Determination of Nickel after its Flotation Enrichment by Iron(III) Hexamethylenedithiocarbamate. Turkish Journal of Chemistry, 24 (4). pp. 303-310.

Čundeva, Katarina and Stafilov, Trajche and Pavlovska, Gorica (2000) Flotation separation of cobalt and copper from fresh waters and their determination by electrothermal atomic absorption spectrometry. Microchemical Journal, 65 (2). pp. 165-175. ISSN https://doi.org/10.1016/S0026-265X(00)00050-3

Čundeva, Katarina and Stafilov, Trajche and Pavlovska, Gorica (2000) Preconcentration and separation of iron in water by coflotation using lead(II) hexamethylenedithiocarbamate. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 55 (7). pp. 1081-1087. ISSN https://doi.org/10.1016/S0584-8547(00)00161-0

This list was generated on Sat Jul 20 03:17:23 2024 UTC.