Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | I | K | L | M | N | P | V | Z
Number of items: 15.

A

Aziri, Zejnelabedin (2022) Редизајн на производ во CAD-CAE како модел за оптимален дизајн на производ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bekiri, Emin (2022) ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИЗМОТ НА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshevska, Marija (2022) КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПРОМЕНИТЕ ВО КВАЛИТАТИВНИОТ СОСТАВ КАЈ ХРАНА ТРЕТИРАНА СО ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Iljazi Hodza, Aferdita (2022) ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА КУРИКУЛУМОТ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kitanovska-Kimovska, Sonja and Neshkovska, Silvana (2022) TRANSLATION FROM MULTIPLE PERSPECTIVES A Collection of Papers on Translation. Macedonian Science Society Bitola, Bitola, RN Macedonia. ISBN 978-608-4919-04-9

Krasniqi, Avni (2022) АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ НА ТУРИСТИТЕ ЗА ДОСТАПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА ТУРИСТИЧКИ РУТИ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Lazarovska, Ana (2022) Транспортната економика во функција на проектирањето, изградба и одржлив развој на спортско-школски аеродром. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Lutfiu, Besim (2022) Социоекономскиот статус и професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mijoska, Mimoza (2022) ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СЕРВИСИ СО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА БЛОКОВСКИ ВЕРИГИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Muharemi, Irfan (2022) РАЗВОЈОТ НА ПОЛИЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН АСПЕКТ НА РЕФОРМИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2002-2018 ГОДИНА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Nimani, Artan (2022) ВЛИЈАНИЕ НА ЈАЗИЧНАТА И ИНТЕР-КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ВРЗ КРЕИРАЊЕ НА ПОЗИТИВНО ИСКУСТВО НА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Panchev, Zafircho (2022) ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МОДЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНА КРИМИНАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Veljanovski, D. (2022) МУЛТИПЛИЦИРАНИ ПРИДОБИВКИ ОД СЛОЖЕН САМООДРЖЛИВ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zekiri, Zekirija (2022) Научен пристап и напредни техники за развој на оптимални компоненти на спојки за моторни возила. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Zenuni, Anita (2022) ПРОУЧУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОМЕЃУ НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ СО ПРОСЕЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 22:24:34 2024 UTC.