Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | D | G | H | J | K | M | P | R | S | T | V
Number of items: 29.

C

Capeska-Bogatinoska, Dijana (2015) ИКТ како синергетска алатка при изучувањето на природните науки: концепт на реверзибилно учење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimanoski, Kire (2015) Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimitrovska, Aleksandra (2015) ВЛИЈАНИЕТО НА КОГНИТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ, ДИМЕНЗИИТЕ НА ЛИЧНОСТ, СПРАВУВАЊЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНИОТ СТРЕС И ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВИ ВРЗ ПЕРФОРМАНСАТА КАЈ СПЕЦИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РМ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimovska, Ana (2015) ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗНАЕЊЕ И МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕТО ВО ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dodovski, Sasho (2015) Развивање систем на контрола на менаџерските перформанси. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Georgiev, Goce (2015) Војната за ресурси, причина за нарушување на глобалната безбедност. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Georgieva Hadzi Krsteski, Natasha (2015) КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Halili, Muazam (2015) КРИМИНОЛОШКО - КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jankuloska, Gordana (2015) СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ВО СУЗБИВАЊЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИОТ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Jovanovska, Roza (2015) Квалитети на индивидуализацијата на наставата во основните училишта. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kitanova, Irena (2015) Детерминанти на активното слушање и нивните импликации воспитно-образовниот процес. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kumbaroska, Vesna (2015) Бихејвиористички-базирано моделирање на процесите на пребарување и навигација низ информациски мрежи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kumbaroska, Vesna (2015) Behavioral-based Modeling of Search and Navigation Processes in Information Networks (Бихејвиористички-базирано моделирање на процесите на пребарување и навигација низ информациски мрежи). Doctoral thesis, St. Kliment Ohridski University - Bitola.

Kumbarovska, Vesna (2015) Бихевиористички-базирано моделирање на процесите на пребарување и навигација низ информациски мрежи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Micalevska, Tanja (2015) ENTREPRENEURSHIP AS DRIVER OF COMPETITIVENESS: The case of Macedonian fruit and vegetable processing industry. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mijakovska, Svetlana (2015) 3D моделирање од видео. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Petrova-Popovski, Natasha (2015) ПРОЦЕС НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Petrovska, Olivera (2015) Развој на алгоритам за слетување на воздухоплов со примена ГПС во услови на надворешни нарушувања. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Popovski, Filip (2015) Научна визуелизација во виртуелната реалност-техники на интерекација и развој на апликации. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Pushkule, Armend (2015) Интегриран квалитативен маркетинг менаџмент во крајбрежните, урбани и руралните туристички дестинации. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Ristić, Cvetanka (2015) Рамки за оценка на влијанието на националната агенција за безбедност во сообраќајот врз безбедноста во патниот сообраќај. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Shipoli Avdullahi, Ajtene (2015) Determinants of SMEs growth: Experience from Kosova SMEs with a particular focus on the application of Information Technology. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Simjanoska, Nada (2015) ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНАТА ПРАВНА СОРАБОТКА ВО РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РЕГИОНОТ ПРЕКУ ДИПЛОМАТСКИ ПАТ со посебен осврт на мeѓународната правна помош. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Spasova-Kamceva, Emilija (2015) Моделирање на динамичкото поведение и евалуација на адаптивни системи за електронско учење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojanovska, Vesna (2015) ОДНОСОТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И СРЕДИНСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ИНОВАТИВНАТА КУЛТУРА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Strezovski, Gjoko (2015) Менаџирањето со влијателните фактори во функција на превенирањето на наркоманијата кај средношколската популација во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Talevski, Nikolce (2015) Логистички модел за стратешко управување со комуналниот отпад на ниво на региони во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Veleski, Ljupco (2015) Интернационализација на мали средни претпријатија од индустријата за преработка на храна и глобалната малопродажба случај на мекедонските компании. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Veleski, Ljupco (2015) INTERNATIONALIZATION OF FOOD PROCESSING SMES AND GLOBAL RETAILING - THE CASE OF MACEDONIAN COMPANIES. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sun Jun 16 00:33:15 2024 UTC.