Items where Author is "Atanasoski, Sasho"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Thesis
Number of items: 38.

Article

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2011) Стабилноста како услов за развојот на туризмот. Меѓународна научна конференција,Мултипликативните ефекти од развојот на туризмот,Зборник на трудови.

Atanasoski, Sasho (2010) Светската економска рецесија и eкономската наука. Meѓународна научна конференција на тема: Економијата и бизнисот во пострецесискиот период.

Atanasoski, Sasho (2009) PRIUM - Promoting a model of Integrated University in the FYR of Macedonia. Megjunarodna konferencija Skopje. ISSN JEP-41019-2006

Atanasoski, Sasho and Zhoglev, Zlatko (2007) ЕКОНОМИЈАТА , НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА: промени под влијание на компјутеризацијата. Меѓународна научна конференција,Бизнисот и глобализацијата. pp. 39-55.

Atanasoski, Sasho (2005) ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА. Меѓународна научна конференција на тема: Предизвиците на новата економија. pp. 11-16.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2005) ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И НОВАТА ЕКОНОМИЈА. Меѓународна научна конференција ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА. pp. 79-89.

Atanasoski, Sasho (2005) Предизвиците на новата економија. Економија и бизнис. pp. 17-19. ISSN 1409-6781

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2004) Новиот регионализам, глобализацијата и економскиот развој. ПРИЛОЗИ, Одделение за општествени науки,, XXXV (1).

Atanasoski, Sasho (2004) Современите теоретски аспекти за економската улога на државата. Годишник на Економски факултет-Прилеп. pp. 157-172.

Atanasoski, Sasho (2004) Меѓународните односи на почетокот на 21 век. Годишник на Економски факултет-Прилеп. pp. 263-273.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2003) НОВИТЕ ДИМЕНЗИИ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ. Воведен реферат на Меѓународниот симпозиум,Регионалната соработка и економскиот развој. pp. 3-15.

Atanasoski, Sasho and Rocheska, Slavica (2003) НОВИТЕ ДИМЕНЗИИ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ. Воведен реферат на Меѓународниот симпозиум,Регионалната соработка и економскиот развој. pp. 3-15.

Atanasoski, Sasho (2003) Научната и едукативната вредност и значењето на книгата ,, Макроекономија,, од проф.д-р. Таки Фити. zbornik na trudovi. pp. 351-356. ISSN YU ISSN 0352-1087

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2003) Novite dimenzii na regionalnata sorabotka i ekonomskiot razvoj. Ekonomija i Biznis (66).

Rocheska, Slavica and Atanasoski, Sasho (2003) Politekonomskite aspekti na procesite na globalizacija i regionalizacija. Ekonomija i Biznis (67-68).

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Економските ефекти од развојот на туризмот врз стопанството на Република Македонија. Меѓународна конференција. pp. 515-525.

Atanasoski, Sasho (2001) The Contemporary Socio – Economic Changes and the Role of the Economic Science. The contemporary socio-economic changes and the role of the economic science.

Atanasoski, Sasho and Basheska Gjorgjieska, Marika (2001) Nova paradigма menadzmenta u uslovima globalizacije. Me|unarodna naucna konferencija"Globazation and transition processes,,.

Atanasoski, Sasho (2001) The World's order after the cold war. Modernizacija na javnata administracija. ISSN AC JEP – 14359 – 1999

Atanasoski, Sasho (2000) ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА НА СВЕТСКОТО СТОПАНСТВО. Меѓународен научен собир,Современите процеси на економскиот развој на земјите од југоисточна Европа. pp. 563-581.

Atanasoski, Sasho (2000) Глобалната безбедност и глобалниот економски развој. Zbornik na trudovi. pp. 143-155. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1999) Моделот на пазарно стопанство во земјите во транзиција. Научен собир,Моделот на пазарно стопанство во земјите во транзиција. pp. 95-105.

Atanasoski, Sasho (1999) Некои аспекти на вклучувањето на Република Македонија на светскиот пазар. Годишник на Економски – Факултет – Прилеп. pp. 209-221.

Atanasoski, Sasho (1999) Влијанието на неекономските фактори врз макроекономската политика и развојот на Република Македонија. Влада на Р.М. pp. 95-101.

Atanasoski, Sasho (1998) Трансформацијата на моќта во современиот свет. Zbornik na trudovi. pp. 141-161. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Судар или конвергенција на цивилизациите. zbornik na trudovi. pp. 251-256. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Регионализација версус глобализацијата на светското стопанство. Zbornik na trudovi. pp. 69-81. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1996) Новиот вредносен систем основна претпоставка на развојот на Република Македонија. Zbornik na trudovi. pp. 21-31. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1996) Новиот меѓународен поредок- поредок на капиталот. Zbornik na trudovi. pp. 183-190. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1995) Транзицијата и дилемите при нејзиното осмислување и спроведување. Zbornik na trudovi. pp. 29-37. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (1995) Транзицијата во фокусот на научната мисла. Zbornik na trudovi. pp. 13-21. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (1995) За некои противречности и парадокси на процесот на транзиција. Меѓународенсимпозиумна тема „ Структурните промени и развојот на земјите во транзиција.

Atanasoski, Sasho (1994) Некои аспекти за воспоставување на новиот светски поредок. Зборник на трудови. ISSN YU ISSN 0352-1087

Book

Atanasoski, Sasho and Todorov, Todor (2003) Анатомија на светскиот поредок. ИСБН 9989-695-19-9 . Економски факултет-Прилеп и АД Киро Дандаро - Битола.

Atanasoski, Sasho (2002) Политичка економија на светскиот поредок. ИСБН 9989-785-31-7 . АД Киро Дандаро - Битола и ДООЕЛ Викели- Прилеп.

Thesis

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставувањето на новиот поредок на меѓународните односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставување на новиот поредок на меѓународни односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Atanasoski, Sasho (1993) Врамнотежувањето на процесите на општествената репродукција и макроекономското планирање. Masters thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

This list was generated on Mon Jun 17 20:35:49 2024 UTC.