Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | K | M | P | R | S | Z | И | П
Number of items: 27.

A

Atanasoski, Sasho (1997) Судар или конвергенција на цивилизациите. zbornik na trudovi. pp. 251-256. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Регионализација версус глобализацијата на светското стопанство. Zbornik na trudovi. pp. 69-81. ISSN YU ISSN 0352-1087

Atanasoski, Sasho (1997) Воспоставувањето на новиот поредок на меѓународните односи и функционирањето на општествената репродукција. Doctoral thesis, Ekonomski fakultet Prilep.

B

Bahtovska, E. (1997) Experimental determination of the hysteresis diagrams of the rubber elements of twin spacer damper. In: XXII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, 1997, Vrnjacka Banja - Yugoslavia.

Bahtovska, E. (1997) KVAZISTATICKO ISPITUVANJE NA PROTOTIPEN PROSTOREN DAMPER DP60. In: 2. Sovetuvanje za Vibraciona dijagnostika na agregati i oprema vo elektricni centrali, 1997, Bitola.

Bahtovska, E. and Hristovska, E. (1997) PROGRAM EXERCISES in MECHANICS. DNU - Bitola, Bitola. ISBN ISBN 9989-628-35-1

Bahtovska, Elizabeta and Hristovska, Elizabeta (1997) Program exercises in mechanics (Programski zadaci po mehanika). Drustvo za nauka i umetnost Bitola, Bitola. ISBN 9989-628-35-1

K

Korubin Aleksoska, Ana and Mitreski, Milan (1997) Наследување на некои квантитативни својства кај сорти од ориенталски тип тутун. Tobacco, 47 (1-6). pp. 58-61. ISSN 0494-3244

M

Mitreski, Milan and Korubin Aleksoska, Ana (1997) П-9 – нова перспективна линија на типот прилеп. Tobacco, 47 (1-6). pp. 14-19. ISSN 0494-3244

P

Panovski, S. and Iloska, B. and Janevska, Gordana (1997) Zaštita okoline od otpadnih voda u termoelektrani “Bitola”. In: PROCESING ‘97, 1997, Beograd, Serbia.

Pechijareski, Ljupcho (1997) Општа социологија: преглед на клучните социолошки проблеми низ кратка анализа на развојот на социолошката мисла од нејзините почетоци до крајот на седумнаесеттиот век. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) Филозофска трибина „Транзицијата меѓу теорија и пракса“. Филозофски факултет, Скопје. (Unpublished)

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Македонскиот културен амбиент и неговите политички импликации“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Трансформација на високообразовните институции од областа на економските науки, како неопходен услов за реализација на современите развојни ориентации и цели на македонското општество“. In: Научен симпозиум “Општествената транзиција и образованието”, Дојран.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Туризмот како фактор на ресоцијализација и десоцијализација на современиот човек“. In: Научен симпозиум “Еколошките аспекти на туризмот”, Охрид.

Pechijareski, Ljupcho (1997) „Analysis of the Macedonian Politics”. In: Proceedings from the International conference Transition: Economic and Democratic Reforms in Central and Southeastern Europe, Inter - University Centre, Dubrovnik, Dubrovnik.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Теоретско - методолошки претпоставки за истражување на влијанието на промените во политичките и економските системи врз вредносните ориентири и типовите на политичка култура на граѓаните во земјите од Централна, Источна, Југоисточна Европа - со посебен осврт на Македонија”. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Pechijareski, Ljupcho and Rocheska, Slavica (1997) „Социјално - економската структура и промените во политичката култура на граѓаните во Македонија”. In: Втора заедничка конференција меѓу Florida-State Universityи Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, Ohrid. (Unpublished)

Perushevska, C and Risteski, Ilija and Cavkaroski, D and Grabuloski, T and Kočoska, Karolina (1997) Резултати од хемиските испитувања на суровината и чадот на некои новосоздадени полуориенталски сорти тутун. In: XVIII Симпозиум за тутун, 24-26 септември, 1997, Охрид.

R

Rocheska, Slavica (1997) “Some Dynamic and Structural Aspects of the Transition in Macedonia”. In: Eastern European Summer Program, Course: Transition: Economic and Democratic Reforms in Central and Southeastern Europe, Inter - University Centre,, June,, Dubrovnik ,Croatia. (Unpublished)

Rocheska, Slavica (1997) Strukturnite promeni vo svetskoto stopanstvo i polozbata na zemjite vo tranzicija. Filozovska tribina (13).

Rocheska, Slavica (1997) Zabrzana integracija vo multilaterealniot trgovski sistem. Ekonomski magazin (100).

S

Sotiroski, Kosta (1997) Употреба на некои непараметарски тестови при тестирањето на статистичките хипотези. Годишник на Економски факултет-Прилеп (16). pp. 179-192.

Z

Zdravkoski, Igor (1997) МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПРИНЦИПИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО ВО ФИНАНСИСКАТА ПОЛИТИКА ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА. Diploma thesis, FACULTY OF ECONOMICS.

И

Илиев, Деан (1997) Училишниот педагог во соработка со родителите. Списание за педагошки прашања „Просветно дело“- Скопје (2). pp. 85-94. ISSN 0350-6711

Илиев, Деан (1997) Семејното воспитание и училиштето како фактори за развој на личноста на ученикот. Списание за педагошки прашања „Просветно дело“ Скопје (1). pp. 79-87. ISSN 0350-6711

П

Пановски, С. and Јаневска, Г. (1997) Корелација помеѓу потрошувачката на јаглен и мазут во процесот на согорување во ТЕ”Битола”. In: Меѓународен симпозиум: Користење на јаглените во енергетиката, октомври 1997, Охрид, Македонија.

This list was generated on Sun Apr 5 08:11:16 2020 CEST.