Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2003

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | J | T
Number of items: 6.

I

Iliev, Dean (2003) Менторот како ресурс во процесот на образование на наставниците. In: „Современото предучилишно воспитание и основно образование : состојби и перспективи“: Научен собир, 4, 5. 10. 2002 год., Охрид.

Iliev, Dean (2003) Моделирање на иницијалното образование на наставниците во функција на почитување на човековите права. In: Процесите на депедагогизација и политизација на образованието, Научен собир, Сојуз на просветните работници на Република Македонија.

J

Janusheva, Violeta (2003) За формите на збирната множина. Јазикот во практиката. pp. 41-43. ISSN 1409-5378

T

Talevski Dimitrija, Jove (2003) Воена географија. Воена академија, Скопје. ISBN 998995044x

Talevski Dimitrija, Jove (2003) Просторот во стратегијата и тактиката на Илинденското востание. In: 100 години Илинден.

Talevski Dimitrija, Jove and Temjanovski, Riste (2003) ПРИМЕНАТА НА МЕТОДОТ НА ГРАФОВИ ВО ГЕОГРАФИЈАТА И ВОЕНАТА ГЕОГРАФИЈА. Современа македонска одбрана, 8. pp. 1-19.

This list was generated on Fri Sep 22 01:11:05 2023 UTC.