Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2000

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T
Number of items: 6.

T

Talevski Dimitrija, Jove (2000) Основи на картографија со топографија. НИП „Студентски збор“, Скопје. ISBN 9989440921

Talevski Dimitrija, Jove (2000) Основи на општествените науки - географија (авторизирани предавања). Faculty of Education – Bitola.

Talevski Dimitrija, Jove (2000) Етно-географски карактеристики на населението во општините Ростуше, Дебар и Центар Жупа и Развојот на медицинската географија во Република Македонија – потребата за нејзин соодветен третман во Република Македонија. In: Втор конгрес на географите од Република Македонија, Ohrid, North Macedonia.

Talevski Dimitrija, Jove (2000) Процесот на демократизација и неговото влијание на граничните прашања во Југоисточна Европа. In: Десет години потоа: Демократизацијата и безбедносните предизвици во Југоисточна Европа.

Talevski Dimitrija, Jove (2000) Картографија во современата одбрана. Современа македонска одбрана (2).

Talevski Dimitrija, Jove and Gjorgjievski, Goran (2000) Топографски практикум. Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје; Алфа - 94, Скопје. ISBN 9989570108

This list was generated on Fri Sep 22 01:45:53 2023 UTC.