Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | I | J | K | L | M | N | S | T
Number of items: 34.

A

Aceska, Natalija (2018) ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Alii, Ismail (2018) ВЛИЈАНИЕТО НА ЧЕСТИТЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА ВРЗ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Diploma thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Alshiqi Bekteshi, Sevdie (2018) Determinants of SMEs‘export performance – international experiences and the case of Kosovo. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Aziri, Zejnelabedin and Hristovska, Elizabeta and Kuzmanov, Ivo (2018) Enhancing product development in bag industry by using SPC analysis: A case study done in Kenan Canta Bag Company. International Journal of Scientific and Engineering Research, 8 (8). pp. 1509-1513. ISSN ISSN 2229-5518 (online version)

B

Baltovska, Gordana (2018) ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАКО ФАКТОР ЗА СТЕКНУВАЊЕ СООДВЕТНИ СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ВО КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИШТАТА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Bigaku, Mevlan (2018) Идентификување на релевантни фактори и развој на модел за определување на нивото на услуга на велосипедските токови вдолж градските сообраќајници. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Blazevski, Darko (2018) УЛОГАТА НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИ РИЗИЦИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Damevska, Dijana (2018) Интегрирање на традиционалните и современите пристапи во стратегискиот маркетинг за зголемување на конкурентноста на организациите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Duraku, Ramadan (2018) Модел за прогнозирање на побарувачката на сообраќај за регионот Анаморава. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Gashi, Shaip (2018) BARRIERS TO THE GROWTH OF SMALL BUSINESSES IN KOSOVO. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Gligorovski, Violeta (2018) Мапирање на промените во компаниите и квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Ilic, Dragana (2018) Можности за развој на селективни видови туризмот во Јужна и Источна Србија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivanovska, Lela (2018) КРЕАТИВНА УПОТРЕБА НА ИТ ВО РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНАТА СЛУШАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО СТРУЧЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jahija, Jahi (2018) FUNCTIONAL REVIEW AS А TOOL FOR STRENGTHENING PUBLIC SECTOR CAPACITIES (ФУНКЦИОНАЛНАTA АНАЛИЗА КАКО АЛАТКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР). Doctoral thesis, St. Kliment Ohridski University - Bitola.

Janev, Kire (2018) Хибридни закани:Ранливоста на безбедноста и опстанокот на државите од тероризмот, бунтовништвото и организираниот криминал и корупцијасо посебен осврт на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kabashi, Nedzmie (2018) THE QUALITY OF TRAVEL AGENT’S SERVICES AS A FACTOR IN THE PROMOTION OF KOSOVO AS A TOURIST DESTINATION. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kabashi, Ruzdi (2018) APPLICATION OF MARKETING MANAGEMENT AS A FACTOR FOR INCREASING THE PERFORMANCES OF HOTELS. THE KOSOVO CASE. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Koka Grubi, Arta (2018) THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON SME GROWTH: International experience and evidence for Kosovo. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasnici, Sali (2018) ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА КАКО СОВРЕМЕНА ПАРАДИГМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХОТЕЛСКАТА ПОНУДА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krasniqi, Muhamed (2018) Влијанието на сообраќајната политика врз интеграцијата на патната мрежа на Косово во Европската Унија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kuki, Beke (2018) Перспективата на туристичкиот развој на Косово во рамките на европскиот туристички пазар. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kulevska, Florida (2018) Менаџирање со процесите во наставните и воннаставните активности во насока на развој на еколошката свест кај учениците во основното и средно образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kurteshi, Voglushe (2018) КОМПАРАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФАКТОРИТЕ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ПОЈАВАТА НА НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Ljatifi, Ljatif (2018) СИТУАЦИОНО ВЕШТАЧЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Macani, Fitim (2018) ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО ИНСТРУМЕНТ НА МЕНАЏМЕНТОТ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Nasteski, Vladimir (2018) USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR CLASSIFICATION TO IMPROVE PERFORMANCE OF BIG DATA PROCESSING (КОРИСТЕЊЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ГОЛЕМИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ПРИ НИВНА ОБРАБОТКА). Doctoral thesis, St. Kliment Ohridski University - Bitola.

Nikleski, Ljube (2018) ЦАРИНСКA ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nikolovska, Valentina (2018) Актанцијалниот модел во наставата по македонски јазик и литература. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Shabani, Gezim (2018) ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Shejnasi, Memeti (2018) КРИМИНОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА ИЛЕГАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КРИУМЧАРЕЊЕ И НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО СИНТЕТИЧКИ ДРОГИ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojkovski, Viktorija (2018) ПРИМЕНА НА СИСТЕМИ ЗА ПОДДРШКА НА ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА МЕНАЏЕРСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tasevski, Goran (2018) Модел за имплементирање на шест сигма за подобрување на оперативната ефикасност во индустриското производство на автомобилската електроника. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ternava Osmani, Sadete (2018) Дидактички основи на компетенциите на студентите за писмено изразување на англиски јазик во вишите средни училишта. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trosanski, Stojan (2018) ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УРБАНАТА БЕЗБЕДНОСТ СО ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ ЗА КРИМИНАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕКУ ДИЗАЈН НА ОКОЛИНАТА (CPTED). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 07:28:03 2024 UTC.