Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Z | К
Number of items: 22.

B

Bekiri, Agim (2016) Political and sociological factors that influence employment and the influence of the political parties' ideologies in the fight against unemployment (Политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката против невработеноста). Doctoral thesis, St. Kliment Ohridski University - Bitola.

D

Dimitrovska Bosilkovska, Jasmina (2016) Застапеноста, облиците и теоретската заснованост на тимското работење во организациските единици на локалната власт. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Domi, Shpresim (2016) Regional Joint Doctoral Program in Entrepreneurship and SMEs Management for Western Balkan Countries (DOCSMES). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Gashi, Burim (2016) ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ФИСКАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ СО ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ НА ПРИМЕРОТ НА МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Govori, Arbiana (2016) Competitiveness of SMEs: A Study of the Construction Industry in Kosovo. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Gruevska, Nevena (2016) Компаративни показатели за хемискиот и маснокиселинскиот состав на месото од јагниња добиени од домашната меринизирана овца и јариња од балканската коза. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Josheski, Dushko (2016) Институциите и технолошките иновации на економскиот раст во мали и отворени економии. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Joshevska-Popovska, Valentina (2016) Администрирање со јавните приходи и јавните расходи во функција на остварување забрзан раст и развој на Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Joshevski, Dusko (2016) ИНСТИТУЦИИТЕ И ТЕХНОЛОШКИТЕ ИНОВАЦИИ КАКО ПОТТИКНУВАЧИ НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ ВО МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kostojcinovska-Uzunceva, Marijana (2016) Современи тенденции во употребата на ликовните материјали и нивното влијание врз детското ликовно изразување во одделенската настава. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Lutovska, Monika (2016) Примена на инверзната постапка за верификација на сорпциони модели. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mateski, Aleksandar (2016) Регистрација на трговска марка и економски придобивки за бизнис заедницата во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Pulaha Zhila, Alma (2016) Стратегиски насоки за разбој на туризмот во Албанија во услови на глобализација. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Radeva, Elena (2016) Влијанието на политичките партии врз развојот, квалитетот на одлуките и проектите кои ги реализираат единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Radičević, Veljko (2016) Моделирање на стратегиската политика на управување со кампањи за промоција на одржлив урбан транспорт. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Stamnova, Anita (2016) Улогата на аграрниот сектор во економскиот развој во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stankovski, Toni (2016) МЕНАЏИРАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗНИ СОСТОЈБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojcevska-Kostadinovska, Bisera (2016) Когнитивно-лингвистички аспекти на UP, ON, IN, при изучувањето на ангискиот јазик како странски кај македоснките говорители и нивните методички импликации. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tushi, Bardulj (2016) Процесот на децентрализација во сферата на образованието во Република Македонија со посебен осврт на организациско-структурните и професионалните компетенции. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Vranovci, Shpresim (2016) THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS – EVIDENCE FROM KOSOVO. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zdraveska, Natasha (2016) Придонес кон проучувањето на технолошките својства на домашните и светските цигари. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

К

Касапоска-Чадловска, Милена (2016) АТРИБУТИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Doctoral thesis, Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје.

This list was generated on Sat Jun 15 22:44:36 2024 UTC.