Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | K | L | P | R | S | V
Number of items: 23.

A

Ahmedi, Basri (2014) РАЗВОЈ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ НА WAN-МРЕЖА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Babanoski, Kire (2014) БЕЗБЕДНОСТ И ОДГОВОРНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Blazekovic, Marina (2014) Управување со кредитниот ризик во банкарското работење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshkov, Tatjana (2014) Влијанието на девизниот курс врз надворешно-трговската размена во мала и отворена економија - Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Cocaj, Aliismet (2014) Имплементација на финансиските стратегии во менаџирањето со малите и средни претпријатија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Cvetanovski, Toni (2014) Човечките ресурси како фактор за унапредување на конкурентноста на малите и средни претпријатија во туристичкото стопанство. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dedaj, Nol (2014) Симулациски модел за анализа на влијанието на елементите на возилото и состојбата на коловозот при налет на возило во пешак. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimoska, Biljana (2014) Утврдување на можностите за развој на микроосигурувањето во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hristovski, Zarko (2014) Проучување на производните и технолошките својства на суровината од некои сорти од типот Берлеј со посебен осврт на квалитетните својства носители на употребната вредност на суровината. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Ilijevski, Ice (2014) КОНТРОЛА И НАДЗОР ВРЗ БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА– СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МВР. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivanov, Dushko (2014) Контрола на мало и лесно оружје во функција на безбедноста во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jolakoski, Stevcho (2014) ЗНАЧЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА СМИРУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВО НАСОКА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СЕКУНДАРНАТА ПАТНА МРЕЖА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Joshevska, Fanche (2014) Моделот на тимско водство според Хил и организациската рамка според Адаир како потребни фактори за ефикасност и ефективност во работата на една организација Битола,. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Jovanova, Natasa (2014) НАСИЛСТВОТО МЕЃУ ДЕЦАТА ВО УЧИЛИШТАТА - СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРЕВЕНЦИЈАТА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kitanovska, Violeta (2014) Супстраните основач на методичките и начините на методичко обликување на воспитно-образовниот процес. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kocevski, Jordan (2014) Националната кујна како етно-културен идентите во туризмот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kuzmanoska, Snezana (2014) Анализа, мерење и управување со банкарските ризици. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

L

Lokvenec, Hari (2014) Систем за поддршка при одлучувањето на највисоко менаџерско ниво на прехранбената индустрија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Petreski, Zoran (2014) Модел на јавен менаџмент со стратегиски карактеристики во јавниот сектор на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Ristanoska, Slavica (2014) Развој на водствените вештини во високообразовните организации. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ruzin, Irena (2014) Спроведување на маркетинг стратегии во музеите во Р.Македонија како неопходност за развој на културниот туризам. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Stanojoska, Angelina (2014) КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ (MODUS OPERANDI). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Veljanovska, Hristina (2014) Превенција на агресивното однесување во предучилишното воспитание. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 23:51:50 2024 UTC.