Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 34.

B

Blazekovic Dimovska, Dijana (2013) Паразитофауна и микози кај ципринидните риби во рибоодгледувачките објекти во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshevska, Lili (2013) Модел за стратегиско менаџирање за континуирано подобрување на успешноста на бизнис организацијата со користење на соодветни форми на комуникација и односи со јавност. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshkov, Pero (2013) КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИВИЧНО – ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СТЕЧАЈНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Cvetkovikj, Aleksandar (2013) Преваленца на оштетувањата на перките како индикатор за благосостојбата на фармски одгледуваната виножитна пастрмка во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimovski, Tome (2013) Обработка на дистрибуирани трансакции во мобилна средина. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dorevski, Zoran (2013) Управување со ризиците , обезбедувањето и кризните ситуации како елементи на безбедносниот менаџмент во бизнис компаниите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

E

Eftimova, Elena (2013) Компаративни производно-економски показатели помеѓу традиционално (конвенционално) и органско производство во козарството на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Glavce, Metodi (2013) Откривање и корегирање на пропустите во знаењата по математика во почетното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hristovski, Ilija (2013) Моделирање и проценка на перформабилноста на системи за електронска трговија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Ivanov, Aleksandar (2013) ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (теоретски, нормативни и институционални. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivanovski, Jonche (2013) СТРУКТУРИРАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИ ФОРМАЦИИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧКИ ДЕЈСТВИЈА ОД АСПЕКТ НА ПСИХОСОМАТСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Joshevska, Elena (2013) Влијанието на пробиотиците и пребиотиците врз квалитетот на ферментираните колбаси во својство на функционална храна. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kalevska, Tatjana (2013) Одредување на разликите на јагнешко месо добиено од јагниња одгледувани од органски и конвенционален систем. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Klekovska, Mimoza (2013) Развој и метод за препознавање писма со примена врз црковна словенска кирилска азбука. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Koltovska Nechoska, Daniela (2013) Развој на адаптивна контрола за индивидуални сигнализирани крстосници со примена на Q - учење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kotevski, Zoran (2013) Моделирање и анализа на перформансите на P2P видео стриминг системи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kočoska, Karolina (2013) Биолошки, производни и технолошки својства на ориенталските басменски тутуни во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Martinovski, Sasko (2013) ГИС моделирање за стратешко планирање на развојот на урбана средина. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mecheski, Stevcho (2013) Анализа на процесот на донесување маркетинг деловни одлуки во компаниите за осигурување. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mehmedi, Ilir (2013) НОВ ПРИСТАП ВО ПРОЕКТИРАЊЕTО НА СИСТЕМ НА ВОЗДУШНИ ПРАВЦИ КАКО ОСНОВA ЗА АВТОМАТСКО РАЗДВОЈУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Milaku, Bedri (2013) Примената и ефектите на маркетингот во Бањскиот туризам во Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mitrevska, Cvetanka (2013) ДЕФИНИРАЊЕ НА МОДЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ КОН МОДЕЛОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ - КОНСТРУКТОРИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mustafi, Mevljedin (2013) Царинската измама и криумчарењето низ злоупотреба на царинските документи при увоз на стоки. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Nenovska, Nikolina (2013) МАКРОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Pasic, Roberto (2013) Адаптибилен систем за автоматизирано offline управување со квалитетот на отпечатокот кај табачен офсет печат. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Rajkovcevski, Rade (2013) Развој и перспективи на меѓународната полициска соработка во Европа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rajkovcevski, Rade (2013) Развој и перспектива на меѓународната полициска соработка во Европа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Regepi, Hasim (2013) Физичката дистрибуција како елемент на маркетинг концепцијата на осигурителните компании на балканот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Saiti, Sait (2013) Превентивната дипломатија и учеството на граѓанскиот сектор во кризниот менаџмент. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Saliu, Fluturim (2013) Проекциоја на нова маркетинг стратегија за развој на здравствениот туризам во југозападниот дел на Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Selmani, Bajram (2013) Влијание на скриениот курикулум врз реализација на целите на националниот курикулум во основното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Strezovski, Zoran (2013) Примената на маркетингот кај позначајните културни манифестации во Македонија и нивниот ефект врз развојот на туризмот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Trajkova, Natasha (2013) Instability and Volatility of Growth under Transition: An Application of the Neoclassical Growth Theory. Doctoral thesis, Staffordshire University, UK.

V

Vidanovski, Dragan (2013) МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО АСИНХРОН МОТОР ПРИ ПРОМЕНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОТОРОТ ПРИ ТЕЖОК ТОВАР. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 08:59:10 2024 UTC.