Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Blazekovic Dimovska, Dijana (2013) Паразитофауна и микози кај ципринидните риби во рибоодгледувачките објекти во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshevska, Lili (2013) Модел за стратегиско менаџирање за континуирано подобрување на успешноста на бизнис организацијата со користење на соодветни форми на комуникација и односи со јавност. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Boshkov, Pero (2013) КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИВИЧНО – ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СТЕЧАЈНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Cvetkovikj, Aleksandar (2013) Преваленца на оштетувањата на перките како индикатор за благосостојбата на фармски одгледуваната виножитна пастрмка во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimovski, Tome (2013) Обработка на дистрибуирани трансакции во мобилна средина. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dorevski, Zoran (2013) Управување со ризиците , обезбедувањето и кризните ситуации како елементи на безбедносниот менаџмент во бизнис компаниите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Eftimova, Elena (2013) Компаративни производно-економски показатели помеѓу традиционално (конвенционално) и органско производство во козарството на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Glavce, Metodi (2013) Откривање и корегирање на пропустите во знаењата по математика во почетното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Hristovski, Ilija (2013) Моделирање и проценка на перформабилноста на системи за електронска трговија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivanov, Aleksandar (2013) ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (теоретски, нормативни и институционални. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivanovski, Jonche (2013) СТРУКТУРИРАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИ ФОРМАЦИИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧКИ ДЕЈСТВИЈА ОД АСПЕКТ НА ПСИХОСОМАТСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Joshevska, Elena (2013) Влијанието на пробиотиците и пребиотиците врз квалитетот на ферментираните колбаси во својство на функционална храна. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kalevska, Tatjana (2013) Одредување на разликите на јагнешко месо добиено од јагниња одгледувани од органски и конвенционален систем. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Klekovska, Mimoza (2013) Развој и метод за препознавање писма со примена врз црковна словенска кирилска азбука. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Koltovska Nechoska, Daniela (2013) Развој на адаптивна контрола за индивидуални сигнализирани крстосници со примена на Q - учење. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kotevski, Zoran (2013) Моделирање и анализа на перформансите на P2P видео стриминг системи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kočoska, Karolina (2013) Биолошки, производни и технолошки својства на ориенталските басменски тутуни во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Martinovski, Sasko (2013) ГИС моделирање за стратешко планирање на развојот на урбана средина. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mecheski, Stevcho (2013) Анализа на процесот на донесување маркетинг деловни одлуки во компаниите за осигурување. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mehmedi, Ilir (2013) НОВ ПРИСТАП ВО ПРОЕКТИРАЊЕTО НА СИСТЕМ НА ВОЗДУШНИ ПРАВЦИ КАКО ОСНОВA ЗА АВТОМАТСКО РАЗДВОЈУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Milaku, Bedri (2013) Примената и ефектите на маркетингот во Бањскиот туризам во Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mitrevska, Cvetanka (2013) ДЕФИНИРАЊЕ НА МОДЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ КОН МОДЕЛОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ - КОНСТРУКТОРИ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mustafi, Mevljedin (2013) Царинската измама и криумчарењето низ злоупотреба на царинските документи при увоз на стоки. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Nenovska, Nikolina (2013) МАКРОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Pasic, Roberto (2013) Адаптибилен систем за автоматизирано offline управување со квалитетот на отпечатокот кај табачен офсет печат. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rajkovcevski, Rade (2013) Развој и перспективи на меѓународната полициска соработка во Европа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rajkovcevski, Rade (2013) Развој и перспектива на меѓународната полициска соработка во Европа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Regepi, Hasim (2013) Физичката дистрибуција како елемент на маркетинг концепцијата на осигурителните компании на балканот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Saiti, Sait (2013) Превентивната дипломатија и учеството на граѓанскиот сектор во кризниот менаџмент. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Saliu, Fluturim (2013) Проекциоја на нова маркетинг стратегија за развој на здравствениот туризам во југозападниот дел на Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Selmani, Bajram (2013) Влијание на скриениот курикулум врз реализација на целите на националниот курикулум во основното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Strezovski, Zoran (2013) Примената на маркетингот кај позначајните културни манифестации во Македонија и нивниот ефект врз развојот на туризмот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trajkova, Natasha (2013) Instability and Volatility of Growth under Transition: An Application of the Neoclassical Growth Theory. Doctoral thesis, Staffordshire University, UK.

Vidanovski, Dragan (2013) МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО АСИНХРОН МОТОР ПРИ ПРОМЕНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОТОРОТ ПРИ ТЕЖОК ТОВАР. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Wed Jul 24 17:58:16 2024 UTC.