Items where Division is "Higher Medical School" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | J | M | N | R | S | И | Р
Number of items: 25.

A

Avramovski, Petar and Rajchanovska, Domnika and Filov, Izabela (2009) Значајноста на промените во доплеровите бранови облици на хепаталните вени и вена порта кај пациенти со дифузни паренхиматозни заболувања на црниот дроб. MEDICUS, XI (1). pp. 54-58. ISSN 1409-6366

Avramovski, Petar and Rajchanovska, Domnika and Filov, Izabela (2009) Hepatic vein and portal vein doppler waveform alteration value in patient with diffuse paranchymal liver disease / Значајноста на промените во доплеровите бранови облици на хепаталните вени и вена порт кај апциенти со дифузни паренхиматозни заболувања на црниот дроб. MEDICUS, XI (1). pp. 54-58. ISSN 1409-6366

B

Blazevska, Tatjana and Damjanovski, Jonce and Jasovic Siveska, Emilija (2009) 21 century reality and global problems from ecology. Journal of Environmental Protection and Ecology 10 (1). pp. 137-143.

D

Dimitrovska Ristevska, Gordana and Pashanko, Olivera and Ristevska, Stojna and Jovanovska, Tanja and Gagachovska, Biljana and Trpeska, Daniela (2009) Работното место како стрес фактор за појава на акутни психотични растројства. Хоризонти, V (5). pp. 295-300.

F

Filov, Izabela and Kuzmanovski, Laze and Peshevska, D.J. and Stojchevska, N. and Dimitrovska Ristevska, Gordana (2009) Клинички и психосоцијални промени при третманот на индивидуи со ментални растројства. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество / IV Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting. Македонски медицински преглед, Списание на македонското лекарско друштво, Книга на асптракти / Abstract book, Охрид / Ohrid, p. 58. ISBN ISSN0025-1097

Filov, Izabela and Kuzmanovski, Laze and Peshevska, D.J. and Stojchevska, N. and Najdovska, S. (2009) Социјални фактори и хомицид помеѓу лицата со ментални растројства. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество / IV Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting. Македонски медицински преглед, Списание на македонското лекарско друштво, Книга на асптракти / Abstract book, Охрид / Ohrid, p. 38. ISBN ISSN0025-1097

G

Gereska, Olivera and Jovanovska, Tanja and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija (2009) Корелација на коронарните болести и ризик - факторите кај пациентите во Клиничката болница Битола. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

J

Jasovic Siveska, Emilija (2009) Клиничко-лабораториска проценка на загрозеност на мајката и плодот при хипертензивен синдром во бременоста. In: Пленарно предавање на Априлските средби на МЛСТ, 10-12.04.2009, Крушево, Македонија.

Jocikj, Snezhana and Ackovska, Rada and Jovanovska, Tanja and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija (2009) Влијанието на институционалното сместување на старите лица на задоволството на животот. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Jordanova Peshevska, D. and Filov, Izabela (2009) Психосоцојална рехабилитација-алтернативно решение на ментално здравствен третман во заедницата во Република Македонија. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Jordanova Peshevska, D. and Raleva, M. and Filov, Izabela (2009) Превенција на насилство - предизвици во одговор на здравствениот систем. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Jovanovska, Tanja (2009) HCV Инфекцијата кај затворската популација јавно здравствен предизвик на современото општество. MEDICUS, XII(2). pp. 206-212. ISSN 1409-6366

M

Mirchevska, Lence and Mojsoska, Snezana and Jovanovska, Tanja (2009) Образованието како индикатор на социо-економскиот статус и влијанието врз здравјето на населението во Р. Македонија. Хоризонти, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, V (5). pp. 315-325. ISSN 1857-6206

N

Najdovska, S. and Filov, Izabela and Kuzmanovski, Laze and Stojcheska, Natasha (2009) Фреквенција на дијабетес мелитус кај схизофрени пациенти третирани со атипични невролептици. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Naumovska, L. and Jovanovska, Tanja (2009) Ефектите на физикалната терапија врз функционалната способност и квалитет на живот кај пациенти со M.Parkinson. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

R

Rajchanovska, Domnika and Stojchevska Prodanovska, Viktorija and Todorovski, T. (2009) Indeks telesne mase kod predskolske dece u Bitolju / Index of the preschool children`s weight at the Bitola. In: Zbornik rezimea, XLIII Dane preventivne medicine, naucni sastanak sa medjunarodnim ucescem, 2009, Nis, Srbija.

Ramova Popova, Elizabeta and Dimitrovska, Angelina and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Gramosli, Oliver (2009) Влијанието на долгите принудни положби и физичката неактивност врз појавата на болка и рбетни деформитети. In: ПРИЛОЗИ. Македонско научно друштво-Битола, Р.Македонија / Macedoniean Science Society-Bitola, R.Macedonia, pp. 1-13.

Ramova Popova, Elizabeta and Poposka, A. and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Gramosli, Oliver and Dimitrovska, Angelina (2009) Социјално прифатливи можности за третман на деформитети на `рбет. Хоризонти, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола. pp. 301-315. ISSN 1857-6206

Ramova Popova, Elizabeta and Popovska, A. and Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Mircevska, Lence and Jovanovska, Tanja (2009) Detekcija pacienata sa rizik faktora za osteoporozu sa kostanih markera. In: Dani preventivne medicine/Days of Preventive Medicine, Megjunarodni naucni skup/International Scientific Meeting, 22-25 septembar 2009, Nis, SCG.

S

Servini, Zaklina and Avramovski, Petar and Siljanovski, Simeon and Filov, Izabela and Rajchanovska, Domnika (2009) Fatty liver index (FLI) and doppler perfusion index (PDI) alteration under l-ornithinum- l-asparticum (HEPA-MERZ) and simvastatin therapy / Промена на индексот на замастување (FLI) и индексот на перфузија (DPI) под терапија со L-ornitnhinum - l-aspartinum и simvastatin при моно и здружена терапија. MEDICUS, XI(1) (61). pp. 59-64. ISSN 1409-6366

Stojcheska, Natasha and Ristevska, G. and Stepanoska, J. and Filov, Izabela and Manusheva, N. and Stefanovski, B. (2009) Withdrawalsyndrome following discontinuation of benzodiazepineabuse. In: IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Книга на апстракти, МАК МЕД ПРЕГЛЕД, 27-31 Мај 2009, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Bogdanova Popov, Biljana and Popovska, Cvetanka (2009) Информираност на студентите на Високата медицинска школа во Битола за ХИВ инфекцијата. MEDICUS, VII(2) (UDC 61). pp. 213-217. ISSN 1409-6366

Stojchevska-Prodanovska, Viktorija and Isjanovska, Rozalinda and Ramova Popova, Elizabeta (2009) Knowledge of HCV infection among Nursing students of Medical College of Bitola. Arh Hig Rada Toksikal 2010.

И

Илиевска, Л. and Рајчановска, Домника (2009) Алкохолизмот како социопатолошка појава во Република Македонија. In: Книга на апстракти / Apstract book, IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество. Македонски медицински прегледи, Списание на Мaкедонското лекарско друштво, Охрид/Ohrid, p. 108.

Р

Рајчановска, Домника and Илиевска, Л. (2009) Развојно советувалиште во ЈЗУ Здравствен дом - Битола. In: Книга на апстракти / Apstract book, IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество. Македонски медицински прегледи, Списание на Мaкедонското лекарско друштво, Охрид/Ohrid, p. 63.

This list was generated on Mon Feb 6 09:38:00 2023 UTC.