Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | I | J | T
Number of items: 9.

B

Bosilkovska, Stela and Janusheva, Violeta (2006) MONTAGE OF EDUCATIONAL ATTRACTIONS. Зборник на трудови. pp. 1-5.

I

Iliev, Dean (2006) Акциони истражувања во образованието: креирање и водење одржливи промени во воспитно-образовниот процес. Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Битола. ISBN 9989-100-14-4

J

Janusheva, Violeta (2006) Македонскиот и влашкиот јазик во Битола, во однос на функциите. Зборник од 32 Научна конференција на 38 СМЈЛК. pp. 415-424.

Janusheva, Violeta (2006) Изразување на видскиот момент кај глаголите во битолскиот македонски говор во споредба со битолскиот влашки говор. Зборник од Научната конференција на МСМЈЛК. pp. 373-378.

T

Talevski Dimitrija, Jove (2006) Географија. Универзитет "Свети Климент Охридски" - Битола -Педагошки Факултет - Битола, Битола. ISBN 9989-100-13-6

Talevski Dimitrija, Jove (2006) Старосна структура на населението на Република Македонија. Хоризонти, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола. ISSN 1857-6206

Talevski Dimitrija, Jove (2006) Borderline Fact Sheets. Borderline Fact Sheets, Military Journal – Arbeitsgemeinschaft Truppendienst. pp. 1-12.

Talevski Dimitrija, Jove and Milenkoski, Mile (2006) Demarcation of the State Border Between Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro. Boundary and Security Bulletin.

Talevski Dimitrija, Jove and Kolondzovski, Bojo and Pejchinovska, Milena (2006) Формирање на географски претстави и поими во наставата по ПиО, природа и општество врз основа на набљудување. In: Современи тенденции во формирањето на наставниот кадар за предучилишно воспитание и одделенска настава, 12-14.10, Ohrid-Struga, Macedonia. (Submitted)

This list was generated on Fri Sep 22 00:30:11 2023 UTC.