Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | M | T
Number of items: 8.

I

Iliev, Dean (2001) Иницијалното образование на наставниците од основното образование (компаративна студија за Македонија и Англија). Факултет за учители и воспитувачи Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Битола. ISBN 9989-870-09-8

Iliev, Dean (2001) Дилеми околу третманот на религијата во системот на воспитание и образование. In: Зборник на трудови од научниот собир „Образованието и религијата“, Факултет за учители и воспитувачи Битола, Универзитет „Св. Климент Огридски“ Битола, 27, 28.08.1999, Битола, Република Македонија.

Iliev, Dean (2001) Иницијалното образование на наставниците- предизвик за промени и избор на можности. Воспитни крстопати- Списание за современо воспитание образование и настава (55). pp. 4-5. ISSN 1409-5963

M

Milenkoski, Mile and Talevski Dimitrija, Jove (2001) The Borders of The Republic of Macedonia. IBRU Boundary and Security Bulletin.

Milenkoski, Mile and Talevski Dimitrija, Jove (2001) Delineation of the State Border Between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia. IBRU Boundary and Security Bulletin, 9 (2). pp. 93-98.

T

Talevski Dimitrija, Jove (2001) Позначајни воено-географски карактеристики на населението во дел од општините во западниот дел на Република Македонија. Современа македонска одбрана (4).

Talevski Dimitrija, Jove (2001) Современ третман на државните граници – пречки. Одбрана (65).

Talevski Dimitrija, Jove (2001) Border Security of the Republic of Macedonia, (Безбедноста на границите на Република Македонија). In: Семинар за безбедност на границите, Athens, Greece.

This list was generated on Thu Sep 21 12:55:03 2023 UTC.