Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | J | K | M | P | R | S | T | Z
Number of items: 26.

A

Ajruli, Isak (2017) Промоцијата како фактор на конкурентска предност на туристичкиот производ на зимскиот туристички центар Попова Шапка. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Alavantija, Marina (2017) ЕФЕКТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА МАРКЕТИНГОТ НА УСЛУГИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Anakievski, Goce (2017) МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИИ И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОД ОД 2006 – 2011 ГОДИНА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Anastoska-Jankulovska, Mimoza (2017) Структуирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација - студија на случај во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bogdanova Smilevski, Biljana (2017) ЕФИКАСНОСТА НА ОРГАНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ ПРОГОН ВО СПРЕЧУВАЊЕ, ОТКРИВАЊЕ, РАЗЈАСНУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

G

Georgievski, Hristo (2017) Бројот и структурата на лицата со интелектуална попреченост во функција на планирањето на образованието и рехабилитацијата на овие лица. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hasanaj, Petrit (2017) APPLYING THE FAS METHOD IN IDENTIFYING THE TOURISM POTENTIALS OF KOSOVO. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jankulovski, Jove (2017) Cloud computing и системи за менаџмент со содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Jasari, Fatbarda (2017) УЛОГАТА НА СТРАТЕГИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА ХОТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА КОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kondinska, Lidija (2017) ВРЕДНУВАЊЕТО И САМОВРЕДНУВАЊЕТО НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВАТА ОД НАСТАВНИКОТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mahmutaj, Lura (2017) THE IMPACT OF INNOVATION ON SMES GROWTH: THE CASE OF KOSOVO. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Markoski, Zarko (2017) МОЖНОСТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-МАРКЕТИНГОТ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Masalkovski, Ile (2017) Државен протокол потреба од реформи на протоколарната служба во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Petrevska Nechkoska, Renata (2017) Збогатување на Sense-and-Respond Рамката за примена во Тактички Менаџмент со користење на ИКТ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Petrovska, Kristina (2017) ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКИ РЕФЛЕКСИИ НА ОПИСНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Poposki, Zlatko (2017) Фискални ефекти од користење на поедноставени цариснки постапки кај земјоделските производи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Prisagjanec, Milcho (2017) Паралелизам на мемориско ниво (MCP) кај современите процесорски архитектури. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Rushidi, Jeta (2017) Анализа за морфолошка продуктивност на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како странски јазик и нивните методски импликации. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Sejfijaj, Osman (2017) THE ROLE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON SMEs PERFORMANCE: Case Study - KOSOVO. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Shehu, Ermira (2017) DIGITAL PERFORMANCE OF CLUSTRED FIRMS. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Shijakova, Aneta (2017) Јакнење на капацитетот на Република Македонија за користење на кохезивните и структурните фондови на ЕУ и менаџирање на европски проекти. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Sogojeva, Hysen (2017) ВОДОПАДИТЕ НА МИРУШЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО KОСОВО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojkoska, Valentina (2017) ОТВОРЕНОТО УЧИЛИШТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОСТИГНУВАЊЕ УСЛОВ ЗА УСПЕШНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЕКОСТАНДАРДИТЕ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tahiri, Alberta (2017) МЕНАЏМЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ И КОНТРОЛИНГ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО НА ОПШТИНА ПЕЌ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trajkovska, Biljana (2017) Фактори кои влијаат врз концентрацијата на лактоферин во млекото добиено од крави. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zylfijaj, Kujtim (2017) THE IMPACT OF ACCESS TO FINANCE AND INSTITUTIONAL BARRIERS ON SMES PERFORMANCE IN KOSOVO – ASSESSING THE DIFFERENCE BETWEEN THE FORMAL AND INFORMAL SECTOR. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 23:20:00 2024 UTC.