Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Z
Number of items: 25.

A

Akifi, Berat (2011) Царинската управа на Р.Македонија и формите на транснационалниот криминалитет. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Atanasoski, Drashko (2011) Влијанието на регулативата на малограничниот промет врз туризмот во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bocevska, Kristina (2011) Развивање стимулативен систем за ваботените во зависност од природата на работата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Chakareska, Liza (2011) Спортскиот туризам и интерактивноста на туристичката дестинација. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimeski, Stevco (2011) Банкарскиот менаџмент во современите глобализирани финансиски пазари. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimitrovska, Gordana (2011) Компаративни испитувања на квалитетот и технологијата на автохтони биени сирења во Мариовскиот регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Drndarevski, Zoran (2011) Екстремни ставови и однесување на верски план во Р.Македонија како елемент на загрозување на безбедносната состојба во државата (период 1998-2008 година). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Halili, Tefik (2011) Импликации и ефекти од избегнување на плаќање царини и даноци (евазија) врз буџетот на Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Ismaili, Raman (2011) Цените како детерминанти на конкурентската предност на хотелските претпријатија во Охридско-Струшкиот регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ivkovik, Dragan (2011) Менаџмент контрола во управувањето со ризици во банки. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Karadjoski, Mladen (2011) Влијанието на претпристапните инструменти на Европската унија врз динамиката и квалитетот на прекуграничната соработка на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Krstevski, Dejan (2011) користење на балансираниот приказ на резултати како систем за стратегиско управувае. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Markovska, Biljana (2011) Ефектите од инклузивното образование во редовните основни училишта во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Markovska, Ramona (2011) Менаџмент на информатичко-кумуникациските технологии кај дигитални бизнис екосистеми во процесот на степеноста е-бизнис трансформација на малите и средни претпријатија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Miletik, Sinisha (2011) Управување со ризици во осигурителните компании концепт на економски капитал. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mojsoska, Natasa (2011) Анализа на профилактички истражувања на изолациониот систем и продолжување на векот на експоатација на гоелми синхрони генератори. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mojsoska, Snezana (2011) Инвестициските фондови, потреба и перспектива за функционирање и развој на Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Naumovski, Dragan (2011) Тактичко-методски аспекти на безбедносно-контраразузнавачките и разузнавачките служби во спречување на атентат со посебен осврт на Р.Македонија во периодот 1991-2005 година. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

O

Oda, Arben (2011) Стратегиско управување - основи за успешно пазарно позиционирање на хотелските претпријатија во струшкиот регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Palcevska, Simona (2011) Курикуларни и вон-курикуларни основи за развој на компетенциите на наставниците во процесот на перманентното образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Ristoska, Zanet (2011) Тактичко-методски аспекти на дејствувањето на воените и полициските антитерористички единици на Република Македонија на територијата на Република Македонија и во нивните мисии во странство во периодот од 1995 до 2005 година. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Servini, Zaneta (2011) Модел на систем за поддршка на одлучувањето во домен на стратешкото планирање на одржливиот локален развој. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Shabani, Halit (2011) Улогата на маркетинг менаџментот во осигурителните компании со посебен осврт на Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stefanovska, Lidija (2011) Креирање на организациска архитектура и модели на лидерство за спроведување организациска стратегија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zendeli, Mislim (2011) Организациско однесување во хотелските субјекти во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 06:08:59 2024 UTC.