Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | J | K | M | O | R | S | V | Z
Number of items: 20.

A

Ala, Muamer (2010) Методичките и срединските фактори за развојот на техничката култура во првите два циклуса на деветгодишното основно образование во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Andonovska-Trajkovska, Daniela (2010) Методичко моделирање на развојот на критичката писменост како општообразовна компетентност. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Andonovski, Miroslav (2010) Институционалните претпоставки за подобрување на условите на бизнис во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bitici, Shaip (2010) Имплементација на маркетинг менаџментот во услужните дејности со осврт на Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

C

Cvetkova Dimov, Biljana (2010) Развивање на ликовно-естетска апрецијација на децата во првите два образовни циклуси (прво до шесто одделение) на деветгодишното основно образование. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimitrova, Janka (2010) Информативната функција на ревидираните финансиски извештаи на деловните субјекти од Република Македонија, при мобилизирањето капитал преку емисија на хартии од вредност. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hristovski, Vladimir (2010) Педагошко-економски ефекти од активирањето на работилници во средните училишта. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Jegeni, Leonora (2010) Квалитетот на прашањата во наставата по природа и општество. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Josifovska, Ekaterina (2010) Пејачката активност и формирање на национален идентитет кај учениците од четврто одделение. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kebir, Avziu (2010) Улогата на внатрешната контрола и професионални стандарди во сузбивање на полициските злоупотреби. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Klarik, Dragan (2010) Менаџмент на спортскиот туризам на Будванската ривиера. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kostoska, Olivera (2010) Надворешната трговија и конкурентноста на македонската економија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Markusoski, Ljupce (2010) Дизајнирање на компонентите на потсистемот на управување со модели во функција на ефикасно деловно одлучување. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

O

Odzaklieska, Dragica (2010) Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Oklevski, Slobodan (2010) Системи и постапки на квалитетот на индивидуализација на идентификационите елементи кај пороскопската метода за идентификација на лица. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Ramaj, Vehbi (2010) Моделирање на Е-маркетинг информацискиот систем во управување со компаниите. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Ristova, Milka (2010) Одговорноста на судиите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Savoska, Snezana (2010) Користење на визуализација во процесот на проектирање, креирање, ажурирање и експлоатација на складишта на податоци. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Vejseli, Sabit (2010) Проблемската настава во почетната настава по математика. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zimeri, Zija (2010) Карактеристиките на транзитниот во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 23:39:23 2024 UTC.