Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | J | K | M | R | T | Z
Number of items: 10.

A

Angelevska - Najdeska, Katerina (2009) Валоризација и управување со туристичките ресурси во функција на одржлив развој на туризмот во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bogdanovski, Marjan (2009) Нови форми на насилничкиот криминалитет во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimeski, Branko (2009) Принципите на новиот јавен менаџмент во локалните самоуправи во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

F

Fejza, Jusuf (2009) Маркетингот и тренирањето во претпријатијата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Janevska, Gordana (2009) Математичко моделирање и симулација на управувањето со мали хидроцентрали. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kalamanda, Obrenija (2009) Употребна вредност на тутунската суровина тип Вирџинија од производното подрачје на Р.Српска. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mazreku, Ibish (2009) Улогата на менаџментот во имплементација на солвентност и како ефективен интегрален модел на менаџмент со ризици. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Racaj, Muharem (2009) Превенција во сузбивањето на организираните облици криминал на меѓудржавните граници на Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tuntev, Tomislav (2009) Имплементација на проектен план за колаборативно донесување на одлуки (CDM) на аеродром Охрид. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zdravkoski, Igor (2009) Теортеско-методолошки проблеми и постапки на финансиските извештаи во функција на утврдување и оценка на резултатите на компаниите во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 04:28:11 2024 UTC.