Items where Author is "Popovski, Orce"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 6.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2002) Хроматографско испитување на амонимумнитратните експлозиви кои се употребуваат во стопанството. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско испитување на амонимуннитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваат во стопанството. In: II. Советување за дупчење и минирање, со меѓународно учество, 2000, Охрид, Македонија.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Почитувањето на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата. Зборник на трудови „Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој“ од Симпозиум на сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska-Petkoska, Anka (2000) Хроматографско определување на содржината на стабилизаторот во потисните експлозивни материи. Современа македонска одбрана.

Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2000) Испитување на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија. Годишник на факултетот за безбедност. ISSN 1409-5068

Popovski, Orce and Smileski, Rose and Trajkovska-Petkoska, Anka (1999) Детекција на Циклотриметилентринитроамин и 1-метил-2,4,6-тринитробензен (ТНТ) со помош на течна хроматографија. In: Конгрес на хемичарите и технолозите, со меѓународно учество, 1999, Скопје.

This list was generated on Sat Jul 20 08:01:47 2024 UTC.