ПРАВОПИСНА НОРМА МАКЕДОНСКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА У ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

Јанушева, Виолета (2018) ПРАВОПИСНА НОРМА МАКЕДОНСКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА У ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ. In: „Језик, култура, образовање“, 2.11.2018, Ужице, Република Србија.

Full text not available from this repository.

Abstract

Апстракт: Афирмисање и неговање правописне норме матерњег језика су повезани са школом и трају током читавог живота. Због тога је један од најважнијих задатaка школе као образовне институције да код ученика раз- вије свест о важности правописне норме јер ће она даље утицати на његову општу писменост у школи, али и ван ње. Имајући ово у виду, циљ овог рада је да анализира неколико правописних правила о интерпункцијском и пра- вописном знаку заграда у односу на њихову тачну, прецизну и јасну приме- ну, као и да покаже разраду и имплементацију овог правописнoг знака у на- ставном курикулуму и уџбеницима македонског језика. На основу реченог, спроведено је истраживање које има квалитативну парадигму и дескриптивни дизајн. Примерак сачињавају два последња изда- ња Правописа македонског језика, наставни курикулум, као и уџбеници ма- кедонског језика за основну и средњу школу. Методи обраде података и до- ношења закључака су анализа, синтеза и компарација. Истраживање, нажа- лост, показује да се правописној норми у курикулуму и уџбеницима не по- свећује довољна пажња. Наставни курикулум предвиђа мали број часова по- свећених правопису, а наставни садржаји у уџбеницима, који се односе на правопис, показују велик број нетачних и непрецизних података. Овакво стање има негативне педагошке импликације и утиче на усвајање правопи- сних вештина и на развој правописних компетенција код ученика. Кључне речи: правопис, заграда, курикулум, уџбеници, македонски језик.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Mr Josif Petrovski
Date Deposited: 15 Nov 2018 12:53
Last Modified: 15 Nov 2018 12:53
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/1480

Actions (login required)

View Item View Item