Items where Year is 1992

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 11.

Basheska Gjorgjieska, Marika (1992) Модели на одлучување во процесот на воведување нов производ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Dimitrieski, Miroslav and Aceska, Nade and Miceska, Gordana (1992) The effect of agroecological conditions upon the morphological, productional and qualitative features some yaka tobacco varieties. Bulletin of Tobacco science and profession, 42 (1-6). pp. 3-19. ISSN 0494-3244

Dimkov, Dimo (1992) Влијанието на економско-организационите фактори врз ефектите од работењето, со посебен осврт на производството на цигари во Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Hristoski, Ilija (1992) Razvoj komunikacijskog protokola za transfer datoteka (Development of a Communication Protocol for File Transfer). Diploma thesis, Military-Technical Faculty / Technical Military Academia, Zagreb/Belgrade, SFR of Yugoslavia.

Kokaroski, Dimko (1992) Теоретски аспекти и досегашни искуства со врска со методологијата и планирањето на монетарните агрегати. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Miceski, Trajko (1992) Фактори и критериуми за репродукционо и профитабилно поврзување и здружување на индустриските претпријатија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mijakovski, Ilija (1992) Хидродинамика и пренос на топлина на слободни тела во флуидизиран слој. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Pechijareski, Ljupcho (1992) „Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на социјалната динамика на критичката теорија на Франкфуртската школа“. Годишник на Економски факултет-Прилеп.

Sotiroski, Kosta (1992) Методот Монте-Карло, како симулациона процедура во решавањето на задачите од целобреојно програмирање. Годишник на Економски факултет-Прилеп (12). pp. 175-193.

Stojanovski, Vitomir (1992) Анализа на нестационирано струење во наведнати магистрални гасоводи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Velkovski, Stojan (1992) Влијанието на оделените фактори врз разојот на туризмот во Република Македонија со посебен осврт на Охридско-Преспанскиот регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Fri Apr 12 05:36:45 2024 UTC.