Items where Year is 1989

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | R | S
Number of items: 7.

K

Korubin - Aleksoska, Ana (1989) ПРОМЕНА НА ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ТУТУНСКОТО ФОЛИО ОД АСПЕКТ НА УПОТРЕБЕНАТА СТРУКТУРА НА ТУТУНСКАТА СУРОВИНА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО (CHANGES OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE RECONSTITUTED TOBACCO FROM THE ASPECT OF THE TOBACCO RAW STRUCTURE USED IN ITS PRODUCTION). Тутун/Tobacco, 39 (3-4). pp. 69-90. ISSN 0494-3244

P

Pechijareski, Ljupcho (1989) „Театарот меѓу општеството и животот”. Зборник на трудови од конференцијата „Развојот на културата и уметничкото творештво“.

R

Risteska, Adriana (1989) Методи за предвидување на побарувањата на потрошни добра. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Rocheska, Slavica (1989) Zadolzenosta na zemjite vo razvoj - sostojbi, odnosi i tendencii. Godisnik na Ekonomski fakultet Prilep.

S

Shtetic, Snezana (1989) Пазарната проблематика на цените во туризмот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Sotiroski, Kosta (1989) Успех за спортската историја. НОВА МАКЕДОНИЈА.

Sotiroski, Kosta (1989) Алгоритамски структури и нивни програмски реализации за пресметување на елементите на еднодимензионалните и дводимензионалните распореди. Годишник на Економски факултет-Прилеп (9). pp. 145-164.

This list was generated on Tue Feb 20 17:39:52 2024 UTC.