Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: J | T
Number of items: 4.

J

Janusheva, Violeta and Spasov, Ljudmil (2004) За некои поинтересни случаи на проширување на валентноста на едноаргументските предикати во македонскиот јазики (врз примери од Битола и Битолско). Зборник на трудови од 29 научна конференција на СМЈЛК. pp. 237-253.

T

Talevski Dimitrija, Jove (2004) Демогеографија. Univerzitet "Sveti Kliment Ohridski" – Bitola, Битола. ISBN 9889-870-60-6

Talevski Dimitrija, Jove and Temjanovski, Riste (2004) ВОЕНО-ДЕМОГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТНИЧКАТА И КОНФЕСИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Современа македонска одбрана, 10. pp. 1-22.

Talevski Dimitrija, Jove and Temjanovski, Riste (2004) ПОЗНАЧАЈНИ ВОЕНО-ДЕМОГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Современа македонска одбрана, 9. pp. 1-19.

This list was generated on Mon Jun 17 15:09:29 2024 UTC.