Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 26.

A

Angelevska, Beti (2012) Интегрален систем за поддршка на одлучувањето (DSS) при проценка на влијанието од сообраќајот врз квалитетот на воздухот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

B

Bajcetik, Jovanka (2012) Маркетиншки пристап во развојот на здравствениот туризам на Република Србија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Bunevska Talevska, Jasmina (2012) Анализа на влијанието на бочните пречки врз перформансите на текот на гратските сообраќајници од секундарната улична мрежа. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

I

Izerioski, Subija (2012) Модел за 3D-визуализација на мали водотеци и техно економска проценка на локации за градба на мали хидроцентрали. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Joshevski, Zoran (2012) Симулациски модел на динамиката на возила при судари. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kochoska, Jasminka (2012) Демократизација на процесот на изучување на наставните содржини на ПИО. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kochoska, Jasminka (2012) Демократизација на процесот на изучување на наставните содржини по П и О. Doctoral thesis, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola.

Kotevska Dimovska, Marija (2012) Поврзаноста на емоционалната интелигенција со стилот на раководење во образовните институции. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Kuzmanov, Ivo (2012) Брендирањето и примена на ISO 9001:2008 Стандардот и OSHAS 18001 како модел на кунтинуирано подобрување на индустриските производи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Mitevski, Darko (2012) Значењето на комуникациите меѓу менаџерските тимови и наставниот кадар за успешно функционирање на основните училишта од Скопје и од Облешево-Чашиново. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mitreski, Milan (2012) Компаративни проучувања на поважните производни технлолошки и квалитетни својства кај некои сорти тутун од типот Прилеп. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

N

Novaceska, Biljana (2012) Интерактивната комуникација во воспитно-образовниот процес. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

O

Obednikovska, Snezana (2012) Маркетинг истражување на малите фирми во функција на зајакнување на нивната конкурентска способност и случајот на Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

P

Paspalovski, Toni (2012) Зголемување на можноста на големи турбогенератори со осврт на типовите ТВВ-200-2А. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Percinkova, Elica (2012) Влијанието на тимската работа на тренерскиот тим врз успешноста на спортските екипи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Petkovik, Goran (2012) Ресурска основа за развој на младинскиот туризам во Република Србија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

R

Ristevska-Stefanovska, Emilija (2012) Изучувањето на блок-флејтата и нејзината улога во воспитно образовниот процес и развој на музичките способности кај децата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Selimaj, Afrim (2012) Развој на маркетинг концептот во осигурителниот систем на Косово. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Smilevski, Zdravko (2012) Методичко моделирање на основите на демократијата во светлината на интегралната теорија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Smilkov, Nikola (2012) Развојот на ликовните способности кај децата од раноучилишната возраст при претставувањето на тродимензионалниот концепт во моделирањето на човечката фигура. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojanovik, Goran (2012) Управување со човечките ресурси во угостителските објекти од областа на образованието во Република Србија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Stojcevska Gjorgioska, Mirjana (2012) Јакнење на капацитетите на училишните одбори. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Tasevska, Gordana (2012) Улогата на високообразовните организации во моделирањето и реализирањето на професионалната практитка на студентите од додипломските студии. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Todorovski, Ljupco (2012) РАЗВИВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАРКОКРИМИНАЛОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАН СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА ДРОГА. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trifunov, Zoran (2012) ИКТ во образованието - ефикасна интеграција на ИКТ, со информатичко-математички пристап. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Vukovik, Nebojsha (2012) Промоција на кулинарскиот производ во функција на развој на туризмот. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 22:39:05 2024 UTC.