Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | J | K | M | S
Number of items: 7.

A

Aceska, Nade (1999) Животоспособноста на поленовиот прав од сортата Вирџинија МВ-1 во ЦМС форма во зависност од чувањето. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Angelevski, Zore (1999) Оптимален експеримент за одредување на термофизичките својства на композитните материјали. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

H

Hristovska, Iskra (1999) Проучување на условите за појава на phytophthora parasitica var nicotianae и можни мерки за нејзино сузбивање. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

J

Janeska, Margarita (1999) Проблемот на оптимална серија во процесот на управување со сериското производство како фактор за економичност и флексибилност на индустриските претпријатија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Koneska, Liljana (1999) Класификација на трошоците во современата литература и пракса (посебен осврт на тутунската индустрија во Македонија). Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Markoski, Aleksandar (1999) Моделирање и симулација на дисперзијата на полутантни емитирани од трермоенергетските објекти. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Stojanoska, Snezana (1999) Фактори кои што го детерминираат производството и производната организација на тутунот од типот Вирџинија во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 04:25:28 2024 UTC.