Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 1998

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | M | S | T | Z
Number of items: 6.

I

Ilieska, Karolina (1998) Квалитет и квантитет на информациите во информационите системи со посебен осврт на тутунското производство во Република Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Martinoska, Simona (1998) Специфични облици на промоција во функција на развој на угостителството. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Simonceska, Lidija (1998) Деловоното планирање во туристичкото стопанство - теоретски основи и можна примена во Р.Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

T

Taneski, Radoslav (1998) Маркетинг концепт во пласманот на хотелско угостителските услуги. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Trajkoski, Jordan (1998) Влијание на продлабочувањето на ограничениот слој и минералната исхрана врз приносот и квалитетот на тутунот тип Вирџинија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Z

Zlatkovski, Stoilko (1998) Методологија на утврдување на функционалната врска на елементите на возилата и патот од влијание на сопирниот пат на возилата. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 04:21:55 2024 UTC.