Items where Division is "Doctoral Dissertations" and Year is 1992

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | K | M | S | V
Number of items: 7.

B

Basheska Gjorgjieska, Marika (1992) Модели на одлучување во процесот на воведување нов производ. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

D

Dimkov, Dimo (1992) Влијанието на економско-организационите фактори врз ефектите од работењето, со посебен осврт на производството на цигари во Македонија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

K

Kokaroski, Dimko (1992) Теоретски аспекти и досегашни искуства со врска со методологијата и планирањето на монетарните агрегати. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

M

Miceski, Trajko (1992) Фактори и критериуми за репродукционо и профитабилно поврзување и здружување на индустриските претпријатија. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

Mijakovski, Ilija (1992) Хидродинамика и пренос на топлина на слободни тела во флуидизиран слој. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

S

Stojanovski, Vitomir (1992) Анализа на нестационирано струење во наведнати магистрални гасоводи. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

V

Velkovski, Stojan (1992) Влијанието на оделените фактори врз разојот на туризмот во Република Македонија со посебен осврт на Охридско-Преспанскиот регион. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.

This list was generated on Sat Jun 15 04:20:42 2024 UTC.