Items where Author is "Kochankovska, Liljana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Rajchanovska, Domnika and Kochankovska, Liljana and Filov, Izabela and Todorovski, Todor and Dukovska, Blagica (2008) Историски развој на превентивната здравствена заштита во Битола. In: Зборник на трудови. Трет македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип/Stip, pp. 482-484.

Kochankovska, Liljana and Tozija, Fimka and Nikovska, Danche and Rajchanovska, Domnika and Filov, Izabela and Zafirova, Beti (2008) Влијанието на континуираната медицинска едукација во водењето на пациенти со бронхијална астма. In: Македонско лекарско друштво, Здружение на лекарите по општа медицина на РМ, II Конгрес на лекарите по општа медицина на РМ со меѓународноп учество, Зборник на апстракти, 19-22 Јуни 2008, Охрид - Македонија / Ohrid - Macedonia.

Filov, Izabela and Rajchanovska, Domnika and Kochankovska, Liljana and Avramovski, Petar (2008) Delusions as determinant of homicidal behavior at paranoid perpetrators / Делузиите како детерминанта на хомицидно однесување кај параноидните растројства. ЕМИТЕР (единствено македонско списание за популаризација на науката и техниката) (1). pp. 78-80.

Rajchanovska, Domnika and Todorovski, Todor and Kochankovska, Liljana and Filov, Izabela (2008) Psychomotor development of the institutionalized children at the age of 6-12 months / Психомоторен развој кај институционализирани деца на возраст од 6-12 месеци. MEDICUS, IX (1). pp. 185-194. ISSN 1409-6366

Filov, Izabela and Rajchanovska, Domnika and Kochankovska, Liljana and Jovanovska, S. (2007) Психолошки аспекти на криминално однесување кај параноидни извршители на убиство. Списание на македонското лекарско друштво МАК МЕД преглед, 61 (1-3). pp. 83-87.

Kochankovska, Liljana and Tozija, Fimka and Nikovska, Danche and Rajchanovska, Domnika and Filov, Izabela and Zafirova, Beti (2007) Impact of continuing medical education on the management of patients with asthma bronnchiale / Влијанието на континуираната медицинска едукација во водењето на пациенти со бронхиална астма. MEDICUS, VIII (2). pp. 3-14. ISSN 1409-6366

Filov, Izabela and Kochankovska, Liljana and Rajchanovska, Domnika and Avramovski, Petar (2006) Psychiatric evaluation of paranoid states of the homicide perpetrators / Психијатриска евалвација на параноиднис состојби кај извршители на кривично дело убиство. Списание на македонското лекарско друштво МАК МЕД преглед, 60 (3-4). pp. 135-139.

Filov, Izabela and Kochankovska, Liljana and Rajchanovska, Domnika and Avramovski, Petar (2006) Психијатриска евалвација на параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство / Psychiatric evaluation of paranoid states oh the homicide perpetrators. In: Списание на македонското лекарско друштво МАК МЕД. Македонски медицински преглед, Скопје/Skopje, pp. 135-139.

Rajchanovska, Domnika and Pop Jordanova, N. and Kochankovska, Liljana and Filov, Izabela (2006) Psychomotor development of the institutionalized children at the age of 6 months / Психомоторен развој кај институционилизираните деца на возраст од 6 месеци. Списание на македонското лекарско друштво МАК МЕД преглед, 60 (3-4). pp. 125-130.

Rajchanovska, Domnika and Kochankovska, Liljana and Malevska, V. and Kochankovski, S. and Todorovski, T. (1994) Следење на соматскиот раст кај учениците од седмата до тринаесеттата година на подрачјето на Општина Битола. Зборник на трудови. pp. 23-30.

Malevska, V. and Rajchanovska, Domnika and Kochankovska, Liljana and Kochankovski, S. (1994) Acceleration of somatic growth of seven years old pupils in municipal of Bitola / Ацелерација на соматскиот раст кај седумгодишните ученици во Општина Битола. Зборник на трудови. pp. 17-22.

Kochankovska, Liljana and Kochankovski, S. and Rajchanovska, Domnika and Malevska, V. (1994) Most frequent deformities of bone-muscular system of school shildren at age of 7-13 / Најчести деформитети на коскено-мускулниот систем кај училишните деца на возраст од 7-13 години. Зборник на трудови. pp. 31-40.

This list was generated on Fri Jun 14 22:31:04 2024 UTC.