Items where Author is "Димитровска Ристевска, Гордана"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 5.

Рајчановска, Домина and Димитровска Ристевска, Гордана and Јовановска, Тања and Стојчевска Продановска, Викторија and Филов, Изабела (2016) Развој на високото образование за медицинските сестри во Битола / Developement of higher education for nurses in Bitola. In: V Македонски конгрес, За историјата на медицината со меѓународно учество. V Македонски конгрес, За историјата на медицината со меѓународно учество, Битола, pp. 162-166.

Мирчевска, Ленче and Мојсоска, С. and Ристевска, Стојна and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела and Јовановска, Тања and Стојчевска-Продановска, Викторија and Димитровска Ристевска, Гордана (2015) Корелација помеѓу ризик факторите и кардиоваскуларните болести кај пациенти лекувани во Клиничка болница во Битола, Р. Македонија. In: International Journal, Scientific and Applicative Papers. Knowledge lkm, p. 425.

Мицковска, Марија and Рајчановска, Домника and Јовановска, Тања and Продановска-Стојчевска, Викторија and Филов, Изабела and Димитровска Ристевска, Гордана (2015) Преваленција на доењето во Општина Битола во периодот од 2010 до 2012 година. In: Македонско сестринство / Macedonian Journal of Nursing. Македонско сестринство / Macedonian Journal of Nursing, pp. 31-36.

Димитровска Ристевска, Гордана and Рајчановска, Домника and Филов, Изабела (2014) Психолошка функционирање на адолесценти каои имаат родител со дијагностициран рак на дојка. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. I Македонска конференција за детска и адолесцентна психијатрија со меѓународно учество „Развојна психопатологија - предизвици и можности, Охрид/Ohrid, pp. 36-37.

Филов, Изабела and Ралева, М. and Пешевска, Д.Ј. and Рајчановска, Домника and Јовановска, Тања and Стојчевска-Продановска, Викторија and Димитровска Ристевска, Гордана and Најдовска, С. (2013) Промени во процесот на мислење како ризик фактор од насилство меѓу индивидуите со ментално растројство. In: Зборник на апстракти / Book of abstracts. V Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид/Ohrid, pp. 33-34.

This list was generated on Mon Dec 4 00:04:05 2023 UTC.