РЕГИОНАЛИЗМОТ, РЕГИОНАЛНАТА САМОУПРАВА И РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

KEKENOVSKI, JOVE (2008) РЕГИОНАЛИЗМОТ, РЕГИОНАЛНАТА САМОУПРАВА И РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. LOGOS, 1. pp. 87-99.

[thumbnail of Trud Pristina- Regionalizam, regionalna samouprava i regionalen razvoj vo RM.doc] Text
Trud Pristina- Regionalizam, regionalna samouprava i regionalen razvoj vo RM.doc

Download (202kB)

Abstract

Апстракт

Современиот процес на глобализацијата ја стимулира соработката и хармонијата поради {то најголемиот дел од светот треба да биде интегриран во системот на економска и полити~ка ме|узависност. Ме|утоа, според алтернативното гледи{те, овие трендови на глобализацијата создаваат нови облици на напнатост и судири, кои поради намалената делотворност на националните влади оби~но доведуваат до регионализација. Бидеј}и националните др`ави стануваат се помалку ефикасни во пру`аwето на безбедноста и остваруваwе на стабилност и проспереритет, овие цели се пове}е се постигнуваат преку соработка со соседните и географски блиски др`ави а посебно на нивните грани~ни региони. Процесот на регионализација мо`е да претставува ~екор кон глобализација, но од друга страна таа мо`е да биде и појава спротивна на глобализацијата или отпор кон глобализацијата, иако полити~ката историја памети и примери на регионализам како обид за економска и севкупна автархија па и сепаратизам. Терминот регионализам се однесува на идеологија и на политичко движење кое заговара поголема контрола на регионите над сопствените политички, економски и општествени работи по пат на воспоставување на политички и управни институции со законодавни овластувања
Стимулираwе на регионалните дви`еwа, регионалната самоуправа, регионалниот развој, ме|урегионална соработка од страна на Европската Унија на некој на~ин го слабее националниот идентитет на др`авите ~ленки како и капацитетот на институциите на националната др`ава со {то се создава простор за создаваwе на наднационален, европски идентитет како би ги зајакнала своите формални и заедни~ки институции. Интегративните процеси ја проблематизираат суверената национална др`ава и ги промовираат регионите како економски и културни цели кои се стремат кон интеграција во по{ироки наднационални заедници. Надминувај}и ги локалните граници и партикуларизмот и редуцирај}и го монополизмот и централизмот, регионализмот во поголем број на европски др`ави довел до побрз регионален развој. Дали е тоа така и во Република Македонија останува да видиме во подолните редови од овој текст?!.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Political science
Divisions: Faculty of Tourism and Hospitality
Depositing User: Prof. d-r Jove Kekenovski
Date Deposited: 28 Apr 2023 07:34
Last Modified: 28 Apr 2023 07:34
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/8191

Actions (login required)

View Item View Item