ВЛИЈАНИЕТО НА ОТКУПНАТА ЦЕНА ВРЗ КВАНТИТАТИВНИ СВОЈСТВА КАЈ ВИРЏИНИСКИ СОРТИ И ЛИНИИ ТУТУН ВО 2017 ГОДИНА

Kočoska, Karolina (2020) ВЛИЈАНИЕТО НА ОТКУПНАТА ЦЕНА ВРЗ КВАНТИТАТИВНИ СВОЈСТВА КАЈ ВИРЏИНИСКИ СОРТИ И ЛИНИИ ТУТУН ВО 2017 ГОДИНА. Списание на трудови на ДНУ-Прилеп, 30/31. pp. 61-67.

Full text not available from this repository.

Abstract

Испитувањата беа направени во опитното поле во Научниот институт за тутун – Прилеп во текот на 2017 година каде беа вклучени 3 странски фертилни сорти и 3 машкостерилни хибридни линии креации на Нучниот институт за тутун – Прилеп. Опитот беше поставен по методот Случаен блок ситем во 4 повторувања. Цел на испитувањата беше како резултат на повисоките откупни цени дадени во 2017 година, да се поттикни легално производство и откуп на типот Вирџинија, кое се должи на повисоката просечна цена (ден./kg) и бруто паричен приход (ден/ha).
Проценката на тутунот се изврши по соодветниот - Правилник за единствени мерила за проценка на квалитет на суров тутун во лист од типот вирџинија со цени кои важеа години наназад до 2016 и новите откупни цени во 2017 година. Добиените резултати за просечната цена и бруто паричен приход се значително повисоки кај сите испитувани сорти и линии со новите цени дадени во 2017 год., посебно покажаа доминација новодобиените линии креации на Научниот институт за тутун – Прилеп.
Податоците од истражувањето беа и статистички обработени со помош на методот анализа на варијанса и LSD тестот.
Од податоците дојдовме до заклучок дека машкостерилните хибридни линии V–79/09 ЦМС F1, V – 112/15 ЦМС F1 и V-120/15 ЦМС F1 во испитуваните својства доминираат над другите сорти и линии застапени во опитот, и се надеваме дека ќе се стимулира производството на типот Вирџинија

Клучни зборови: тутун, сорта, вирџинија, бруто паричен приход, просечна цена.

The examinations were conducted in the Experimental Field at the Tobacco Institute - Prilep during 2017, which included 3 foreign fertilizer varieties and 3 male sterile hybrid lines created by the Tobacco Science Institute - Prilep. The experiment was set by the method “Random Block System” in 4 repetitions. The purpose of the investigations came as a result of the higher purchase prices given in 2017, in order to encourage the legal production and purchase of Virginia type due to the higher average price (MKD / kg) and gross cash income (MKD / ha).
The assessment of tobacco was carried out in accordance with the Rulebook on Unique Measures for Quality Assessment of Raw Tobacco Leaf of the Virginia Type; with prices valid years back to 2016 and new purchase prices in 2017. The results obtained for the average price and gross income are significantly higher in all examined varieties and lines with the new 2017 prices, especially the newly acquired lines created by the Tobacco Institute - Prilep.
The research data was also statistically analyzed using the variance analysis method and the LSD test. From the data we came to the conclusion that the male-sterile hybrid lines V-79/09 FMS F, V - 112/15 FMS F1 and V-120/15 FMS F1 predominate over the other varieties and lines represented in the experiment, and we hope that this will stimulate Virginia-type production.
Keywords: tobacco, variety, virginia, gross income, average price.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Agricultural Sciences > Agricultural biotechnology
Divisions: Scientific Tobacco Institute
Depositing User: Prof. d-r. Karolina Kocoska
Date Deposited: 24 Feb 2023 08:30
Last Modified: 24 Feb 2023 08:30
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/7714

Actions (login required)

View Item View Item