UTICAJ APLIKACIJE NIACINA U PERIPARTALNOM PERIODU KRAVA NA PROIZVODNJU MLEKA DO POSTIZANJA PIKA LAKTACIJE

HRISTOVSKA, TALIJA and CINCOVIĆ, MARKO and BELIC, BRANISLAVA and ĐOKOVIĆ, RADOJICA and PETROVIĆ, MILOŠ and KOVAČEVIC, ZORANA (2017) UTICAJ APLIKACIJE NIACINA U PERIPARTALNOM PERIODU KRAVA NA PROIZVODNJU MLEKA DO POSTIZANJA PIKA LAKTACIJE. XXII SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM. pp. 743-748.

Full text not available from this repository.

Abstract

Izvod: Ciljovograda je da se utvrdi da li aplikacijaniacina u peripartalnomperioduutičenaproizvodnjumlekakodkrava u ranoj laktaciji.15 krava je primal niacin, a 15 kravasupredstavljanenegativnukontrolu. Niacin je aplikovanputemhrane per os.Korišćen je preparat u dozikojaomogućujedostupnost u crevimaoko 6-12g niacina/dan.Aplikacijaniacinapokazujetendencijupozitivnogdelovanjanaproizvodnjumlekado 30. danalaktacije (p(p<0,1), ali se ova tendencijagubiakoposmatramoširi period odpartusado 60.dana laktacije. Iakonijebilostatističkiznačajnerazlike u proizvodnjimleka, sapraktičnogaspekta je značajnoodreditikoji je to procenatkrava u grupikoja je primala niacin koji je imaostatističkiznačajnovećuproizvodnjumleka u odnosunagrupukravakojanijeprimala niacin. Analizomdistribucijafrekvencije, beta greške i statističkesnagetestaizračunato je da je 60% kravapokazalostatističkiznačajnovećuproizvodnjumleka u grupikravakoja je primala niacin u odnosunakontrolu, ali se sanapredovanjemlaktacijetajprocenatsmanjuje, pa 60. danalaktacijeimamosamo 26,6% kravakojesupokazaleznačajnovećuproizvodnjumleka u odnosunakontrolu. Upotrebaniacinamožepoboljšatiproizvodnjumlekakodkrava u ranojlaktaciji.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Agricultural Sciences > Veterinary science
Divisions: Faculty of Veterinary Medicine
Depositing User: Mr Aleksandar Lozanovski
Date Deposited: 19 Dec 2018 11:07
Last Modified: 19 Dec 2018 11:07
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/625

Actions (login required)

View Item View Item