Стратегија развоја компанија помочу споја КФУ-КРУ

Janeska, Margarita and Taleska, Suzana and Menkinoski, Goce (2001) Стратегија развоја компанија помочу споја КФУ-КРУ. In: Меѓунардно советување на тема: “Глобализација и транзициони процеси”, 18, Nis, R. Srbija.

Full text not available from this repository.

Abstract

Informaciona tehnologija, danas, definitivno predstavqa osnovni okvir, model, preko koga se mo`e reflektirati na uspeh kompanija, kako i na wihovi buduÊi razvoj. Nova informaciona-tehnolo{ka paradigma je neophodnost u savremenim uslovima privre™ivawa, koje zao{travqaju konkurentsku borbu sa poveÊawem rizika rada i odluÊivawa.
U uslovima savremenog tr`i{nog poslovawa mora se pratiti takva organizacija informacionog sistem koja pomoÊu kompanije biÊe u moguÊnosti da savlada konkurentsku prednost i optimizira svoj rad. Zbog toga, potrebno je da se identifikuju kriti~ni faktori uspeha (KFU) u ~ijem savla™ivawu iskqu~ivo zna~ajnu ulogu ima informacioni sistem.
Ciq ovoj rada je da odgovori na sledeÊa pitawa:
 za{to neke kompanije uspevaju da postignu konkurensku prednost i da istu zadr`e dok se druge trude da pre`ive konkurenciju?
 koje su karakteristike kriti~nih informacionih resursa koje jedna kompanija mora identifikovati da bi podigla wihovo nivo, da bi mogla postiÊi svoje ciqeve i ~ak ih nadma{iti?
 kako kompanije mogu pripremiti svoje strategije razvoja, tako da imaju kompatibilnost izme™u wihovih strategija, wihovih resursa i promenima u konkurentskoj sredini? i
 dali tradicionalni priod strategiskog planirawa (t.j. ciqevi-na~ini-sredstava) je adekvatan dana{wim kompanijama?

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Mr Dimitar Risteski
Date Deposited: 06 Feb 2020 20:58
Last Modified: 06 Feb 2020 20:58
URI: https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2521

Actions (login required)

View Item View Item