Лексички средства за изразување на модалноста во македонскиот стандарден јазик Lexical Means for Expressing Modality in the Macedonian Standard Language

Janusheva, Violeta (2021) Лексички средства за изразување на модалноста во македонскиот стандарден јазик Lexical Means for Expressing Modality in the Macedonian Standard Language. Mundo Eslavo, 20. pp. 31-49. ISSN 2255-517X

[img] Text
21826-Article Text-79545-1-10-20220130.pdf

Download (559kB)

Abstract

Овој труд има за цел да ги идентификува лексичките средства за изразување на модалноста што се употребуваат во македонскиот јазик во новинарскиот дискурс, нивната функција и нивните особености. Истражувањето е описно, а податоците се собрани од голем број новинарски статии од електронски весници во Република Северна Македонија. Примерокот го сочинуваат 10 000 резултати на пребарувачот Гугл („Google“). Во анализата на податоците се поаѓа од системската функционална анализа на Халидеј (Halliday, 1994) што ја поврзува модалноста со интерперсоналната функција на јазикот и го нагласува ставот на зборувачот во однос на вистинитоста на исказот, како и од ставот на Фаулер (Fowler, 1994) за тоа дека уредниците или новинарите употребуваат текстуални стратегии за да се нагласат говорните чинови со кои се изразуваат вредности и верувања. Резултатите од истражувањето покажуваат дека, како и во другите јазици, и во македонскиот јазик во јазикот на печатот има голем број лексички средства за изразување на модалноста. Од резултатите се гледа и дека новинарските статии не само што информираат туку и го насочуваат читателот кон одредена гледна точка преку употребата на соодветни модални лексички средства. This paper aims to indentify the lexical means for expressing modality which are used in the press in the Macedonian language, their function and specific features. The research is a descriptive one and the data are collected from a large number of journalistic articles from electronic newspapers in the Republic of North Macedonia. The sample consists of 10 000 results searched on Google. The analysis of the data takes into account Halliday’s (1994) functional systemic analysis which connects the modality with the interpersonal function of the language which points out the speaker’s stance toward the content of the proposition, as well as Fowler’s (1994) attitude that the editors and journalists use textual strategies to foreground the speech acts that express values and beliefs. The research results show that in the journalistic discourse in the Macedonian language there are plenty of lexical means for expressing modality as in other languages. The results suggest that the journalistic articles function not only to inform the reader but also to direct him to certain point of view through the use of the appropriate modal lexical means.

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Violeta Januseva
Date Deposited: 05 Feb 2022 05:15
Last Modified: 05 Feb 2022 05:15
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6800

Actions (login required)

View Item View Item