ОДНАДВОР – ДОМА: НОВИТЕ ЗБОРОВИ (НЕОЛОГИЗМИТЕ) ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

Јанушева, Виолета and Стојаноска, Марија (2021) ОДНАДВОР – ДОМА: НОВИТЕ ЗБОРОВИ (НЕОЛОГИЗМИТЕ) ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК. Зборник трудови од Меѓунродната конференција „Македонскиот јазик - извор на научни истражувања (дома и надвор“. pp. 167-178.

[img] Text
Јанушева, В., Стојаноска, М., Однадвор дома - Новите зборови (неологизмите) во македонскиот стандарден јазик.pdf

Download (1MB)

Abstract

Апстракт: Имајќи ги предвид актуелните случувања со светската пандемија која се рефлектира во сите сфери на човековото живеење и дејствување и актуелната дихотомија дома – надвор, во овој труд се актуализира обратната релација, односно се претставува дихотомијата однадвор – дома, во смисла на начинот на кој новите зборови навлегуваат или се создаваат во македонскиот јазик. Оттука, целта на трудот е да ги испита новите зборови (неологизмите) во македонскиот јазик и да укаже на импликациите од нив на сите јазични рамништа. Истражувањето е квалитативно и има описен карактер. Корпусот го претставуваат новите зборови засведочени во голем број електронски новинарски статии во периодот од декември 2019 г. до авугуст 2020 г. Од методите за обработка на податоците и за донесување на заклучоци се употребуваат анализа, синтеза и споредба. Резултатите од истражувањето покажуваат дека една крајно негативна масовна појава доведува до промени во јазичниот систем на сите рамништа и истовремено обезбедува значајни и нови податоци за начинот на кој неологизмите навлегуваат или се создаваат во македонскиот јазик. Taking into consideration the actual occurrence regarding the world pandemic which reflects all spheres of humans living and functioning and the actual dichotomy: at home – outside the home, this paper aims to actualize the reverse relation, i.e. it presents the dichotomy outside – within comprehended as the way the neologisms enter the Macedonian language. From here, the aim of the paper is to explore the new words (neologisms) in the Macedonian language and to show the implication of them on all language segments. This research is a qualitative one and has a descriptive nature. The corpus consists of the new words that are registered in a plenty of electronic journalistic articles from December 2019 until August 2020. Analysis, synthesis and comparisons are the methods used for processing the data and reaching conclusions. The research results indicate that one extremely negative mass phenomenon leads to changes in all segments of the language system and offers valuable and new information regarding the way the neologisms enter the Macedonian language

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Education
Depositing User: Prof. d-r Violeta Januseva
Date Deposited: 24 Oct 2021 11:16
Last Modified: 24 Oct 2021 11:16
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6611

Actions (login required)

View Item View Item