Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2012) Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Прва меѓународна конференција: Бизнис, економија и финансии - Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Full text not available from this repository.

Abstract

Во ова време на живеење и стопанисување, за успешно работење на организациските субјекти е неопходно нивно прилагодување спрема промените, за што се користат разни методолошки пристапи. Како најприменувани методолошки пристапи кои што денес најчесто се користат се следниве: рационализација реорганизација реструктуирање и реинжењеринг. Реинженеринг е фундаментално преиспитување и радикално редизајнирање на организационата структура и креирање на нови процеси, нови системи, нови структури и нови начини за спроведување на промените и успехот на компанијата, со цел да се постигне драматично подобрување во клучните показатели на перформансите како што се: трошоците, квалитетот на услугите и брзината. За да успее реинженерингот потребно е да се има јасна визија, т.е. мора јасно да се знае што се сака со неа да се постигне. Зашто, брзите промени во светското стопанство за современите организацијата претставуваат и ризик и шанса. Ризик доколку не се прилагоди претпријатието на промните, а шанса доколку таа ги искористи условиите. Во трудот ке бидат истакнати карактеристиките на реинжинерингот како методолошки пристап на прилагодување на организацијата кон промените

Item Type: Article
Subjects: Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business
Divisions: Scientific Tobacco Institute
Depositing User: Ms Biljana Jordanoska
Date Deposited: 06 Oct 2016 14:11
Last Modified: 06 Oct 2016 14:11
URI: http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/243

Actions (login required)

View Item View Item